Prohlášení o ochraně údajů

Děkujeme za váš zájem o naše webové stránky a naše služby. Údaje považujeme za základ vynikající služby. Nejdůležitějším přínosem je však důvěra našich zákazníků. Naší nejvyšší prioritou je ochrana údajů zákazníků a používání těchto údajů pouze tak, jak očekávají naši zákazníci. Následující informace o ochraně údajů by vás měly proto informovat o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech týkajících se tohoto zpracování v souladu s Evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými ustanoveními o ochraně údajů.

1. Obecná informace

1.1 Za provoz této webové stránky odpovídá hotel Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo (dále jen „H.d“, „my“ nebo „nás“). H.d klade na ochranu vašich osobních údajů nejvyšší důraz.

1.2 Máte-li dotazy týkající se ochrany údajů, můžete se obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů pomocí níže uvedených kontaktních údajů: Hospitality Digital GmbH, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo, e-mail: privacy@hd.digital.

1.3 V tomto prohlášení o ochraně údajů popisujeme způsob shromažďování, zpracování a používání osobních údajů v souvislosti s provozem našich webových stránek. Osobní údaje jsou individuální informace o vaši osobní nebo materiální situaci. Zpracováváme a používáme osobní údaje, které o vás shromažďujeme výhradně rámci platných zákonných ustanovení.

2. Zpracování osobních údajů a předávání třetím stranám

2.1 Při používání našeho webu se automaticky sbírají osobní data o vašem zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet atd.). Používá se současně IP adresa vašeho zařízení, datum, čas, prohlížeč, operační systém vašeho zařízení a načtené stránky. To se děje za účelem zabezpečení dat, optimalizace našeho sortimentu a zlepšení našeho webu. S výjimkou analýzy pro statistické účely, která je v tomto případě striktně v anonymní podobě, se jakákoli jiná analýza provádí výhradně v rozsahu tohoto prohlášení o ochraně údajů. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě článku. 6, odst. 1, věta 1 písm. F) GDPR. Ochrana našeho webu a optimalizace našich služeb představují legitimní zájem z naší strany.

2.2 Pokud nás kontaktujete (např. Prostřednictvím žádosti na adresu privacy@hd.digital), shromáždíme, zpracujeme a použijeme pouze takové osobní údaje, které jste nám sdělili a které jsou nezbytné k tomu, abychom vaše žádost zpracovali a odpověděli.

2.3 Za účelem umožnění operací zpracování dat uvedených v tomto prohlášení o ochraně údajů nasazujeme poskytovatele služeb jako procesory dat ve smyslu čl. 28 GDPR, například poskytovatelé služeb pro hosting cloud, údržbu a další služby. Poskytovatelé služeb jsou externí poskytovatelé služeb a poskytovatelé služeb v rámci skupiny METRO, kteří se nacházejí v zemích mimo Evropskou unii (EU) a mimo Evropský hospodářský prostor (EHS) i mimo ni. Na základě smluvních ujednání zajistíme, aby tito poskytovatelé služeb zpracovávali osobní údaje v souladu s GDPR, aby byla zaručena vysoká úroveň ochrany údajů, a to i v případě, že jsou osobní údaje převedeny do jiné země, kde je běžná běžná úroveň ochrany údajů, a což není rozhodnutí o přiměřenosti od Evropské komise. Neexistuje žádný další přenos osobních údajů jiným příjemcům, pokud to z právního hlediska nepožadujeme. Další informace týkající se příslušných bezpečnostních opatření týkajících se mezinárodního přenosu dat nebo jejich kopie obraťte na našeho pracovníka pro ochranu údajů elektronickou poštou na adrese: privacy@hd.digital.

3. Cookies

3.1 Abychom mohli atraktivně navrhnout naše služby a umožnit používání konkrétních funkcí, používáme tzv. Cookies. Jsou to malé textové soubory uložené ve vašem zařízení. Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. Po ukončení prohlížeče (tzv. Cookies relací). Ostatní soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení a umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o používání souborů cookie a rozhodnout se v každém případě, zda je přijmout, přijmout cookies v určitých případech nebo obecně vyloučit přijetí cookies. Další informace v tomto ohledu naleznete na kartě nápovědy internetového prohlížeče. Pokud cookies nejsou přijaty, mohou být naše webové stránky omezené. Přijímáním našeho "Cookie-Banner" souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookie. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě článku. 6, odst. 1, věta 1 písm. A) GDPR. Následující podrobnosti popisují konkrétní soubory cookie.

3.2 Používáme službu Adobe Analytics, službu společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika, "Adobe"). Tato služba používá soubory cookie, které jsou uloženy v zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace vygenerované cookie o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) jsou převedeny na servery společnosti Adobe v Irsku, anonymizovány a poté převedeny v anonymní podobě na servery v USA pro další zpracování a uloženy tam . Společnost Adobe používá tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k provádění dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu. Pokud to zákon stanoví, nebo jestliže třetí strany zpracují tato data jménem společnosti Adobe, mohou být tyto informace případně převedeny na třetí strany. V žádném případě není vaše IP adresa spojena s jinými daty Adobe. Instalaci souborů cookie můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení v prohlížeči. Nicméně vás informujeme, že v takovém případě budete mít potíže s plně využíváním všech funkcí této webové stránky. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů o vás výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. Odběr dat společnosti Adobe můžete kdykoli s budoucím účinkem. Další informace o odhlášení se dozvíte na adrese http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

3.3 Dále zavádíme službu Google Analytics, webovou analýzu od společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics také používá cookies. Informace generované cookies při používání těchto stránek jsou obvykle převáděny na server Google v USA a uloženy tam. Před tímto převodem však společnost Google zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo dalších signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Plná adresa IP je přenášena pouze na server Google v USA a zkrácena tam jako výjimka. Jménem provozovatele webových stránek používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o činnosti webových stránek ak provádění dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu, pokud jde o provozovatele webových stránek. Adresa IP přenesená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics není sloučena s jinými daty Google. Můžete zabránit uložení souborů cookie pomocí odpovídajícího nastavení v prohlížeči. Dále můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data, která jsou vygenerována soubory cookie, a na základě vašeho používání webu (včetně vaší adresy IP) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací následujících plug- k dispozici na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

4. Poskytování osobních údajů a doby uchovávání

Vaše osobní údaje jsou poskytovány na dobrovolném základě. Nejste právně povinni poskytnout nám vaše osobní údaje. Pokud nám nechcete poskytovat vaše osobní údaje, nemáte pro vás jiné důsledky, než že nemůžete používat naše služby. Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, jsou uloženy pouze, dokud nebyly zobrazeny účel, pro který byly zpracovány. Odchylná doba uchovávání může vyplývat z oprávněného zájmu ze strany Hd (např. Za účelem zajištění bezpečnosti dat a zabránění zneužití). Osobní údaje, které musíme ušetřit v důsledku zákonných nebo smluvních povinností skladování, jsou blokovány.

5. Vaše práva

Vykonávat vaše práva podle GDPR

· informace o zpracování vašich osobních údajů a kopii těchto údajů (článek 15 GDPR),

· opravu a doplnění nesprávných a neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR),

· vymazání vašich osobních údajů a pokud byly zveřejněny, že H.d. informuje ostatní odpovědné strany o žádosti o zrušení (článek 17 GDPR),

· omezení týkající se zpracování vašich osobních údajů (článek 18 GDPR),

· přenositelnost dat tak, aby vám byly poskytnuty vaše osobní údaje ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu a právo předávat tyto údaje jiným odpovědným stranám bez překážek H.d (článek 20 GDPR),

· zrušení vydaného souhlasu; zrušení nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před zrušením (článek 7 GDPR) a

· námitku proti zpracování údajů (článek 21 GDPR),

můžete kdykoli kontaktovat pracovníka ochrany údajů společnosti H.d (privacy@hd.digital). Mimo to máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru, pokud považujete zpracování údajů za neslučitelné s GDPR (článek 77 GDPR).

Od: květen 2018 / AG