Ogólne Warunki Handlowe spółki DISH Digital Solutions GMBH dla narzędzia do rezerwacji stolików "DiSH Reservation”

Ogólne Warunki Handlowe spółki DISH Digital Solutions GMBH
dla narzędzia do rezerwacji stolików "DiSH Reservation”

Narzędzie do rezerwacji stolików (dalej "TRT") jest obsługiwane przez DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf ("DISH").

1 Zakres zastosowania / usługi

1.1 DISH świadczy usługi i inne powiązane usługi wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Handlowych (dalej"OWH").

1.2 Niniejsze OWH dotyczą korzystania z TRT udostępnionego Państwu (dalej "Gość") za pośrednictwem strony internetowej uczestniczących w programie restauracji, kawiarni lub podobnych lokali gastronomicznych (dalej "Restauracje"). TRT umożliwia Gościowi rezerwację stolika w wybranej przez niego Restauracji (dalej "Usługi").

2 Przedmiot i dostępność usług

2.1 Przedmiotem usług jest pośrednictwo w rezerwacji stolika, jak również inne usługi restauracyjne, które są świadczone bezpośrednio na rzecz Gościa przez Restaurację. Wszelkie zobowiązania wynikające z rezerwacji lub innych oferowanych usług restauracyjnych istnieją bezpośrednio i wyłącznie w relacji pomiędzy Gościem a Restauracją. Między gościem a DISH nie ma żadnego stosunku umownego poza uzgodnieniem rezerwacji stolika.

2.2 DISH przekazuje rezerwację stolika Gościa jako przesyłający deklarację do wybranej przez Gościa Restauracji. Gość jest odpowiedzialny za zapewnienie, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą, w szczególności dane kontaktowe Gościa oraz szczegóły rezerwacji (data, godzina, liczba gości).

2.3 Świadczenie usług przez DISH na rzecz Gościa jest bezpłatne. Na tej podstawie DISH nie gwarantuje Gościowi nieprzerwanej dostępności usług.

3 Potwierdzenie rezerwacji, zmiany i anulacja

3.1 Rezerwacja stolika przez Gościa jest wiążąca dla Restauracji dopiero po wysłaniu przez Restaurację potwierdzenia rezerwacji na podany przez Gościa adres e-mail. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail nie wpływa na skuteczność potwierdzenia. Na krótko przed terminem, dla którego dokonali Państwo rezerwacji, otrzymają Państwo SMS przypominający lub e-mail przypominający wysłany przez DISH w imieniu Restauracji.

3.2 Rezerwacja dokonana przez Gościa może podlegać dodatkowym warunkom, określonym przez Restaurację, które obowiązują dodatkowo do niniejszych OWH. Obowiązkiem Gościa jest zwrócenie uwagi na te dalsze warunki Restauracji.

3.3 Anulowanie rezerwacji przez Gościa jest możliwe w każdym momencie - o ile Restauracja nie określa minimalnego terminu anulowania rezerwacji - poprzez powiadomienie o tym fakcie na dane kontaktowe podane przez Restaurację. Gość jest świadomy, że Restauracja może naliczyć opłatę za anulowanie rezerwacji w przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji. Opłata ta będzie pobierana wyłącznie przez restaurację, bez udziału DISH

3.4 Szczegóły dotyczące anulowania lub zmian w rezerwacji muszą zostać omówione przez Gościa bezpośrednio z Restauracją jako jego bezpośrednim partnerem umownym w zakresie rezerwacji. Jeśli nie będzie Państwa w restauracji w czasie, w którym zarezerwowano stolik, mogą otrzymać Państwo SMS lub e-mail z przypomnieniem. Ten SMS/email poprosi o oddzwonienie lub o zrealizowanie rezerwacji do określonej godziny; w przeciwnym razie Państwa rezerwacja może zostać anulowana przez restaurację.

3.5 DISH jest uprawniona w określonych przypadkach do anulowania rezerwacji Gościa w imieniu Restauracji i/lub do ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z Usług przez Gościa z ważnego powodu, jeżeli istnieją rzeczywiste dowody na niewłaściwe korzystanie z Usług przez Gościa. Rezygnacja jest rozpatrywana w szczególności w przypadku, gdy Gość w przeszłości nie skorzystał z rezerwacji bez wcześniejszej anulacji lub w przypadku niedopuszczalnej podwójnej rezerwacji.

4 Odpowiedzialność cywilna DISH; Gwarancja i odpowiedzialność cywilna

4.1 Wszystkie informacje o dostępności Restauracji (i inne informacje, takie jak ceny, jeśli dotyczy) są dostarczane wyłącznie przez Restaurację. Restauracja ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i aktualność podanych informacji. DISH nie jest zobowiązana wobec Państwa do weryfikacji jakichkolwiek informacji podanych przez Restaurację.

4.2 DISH nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy pomiędzy Restauracją a Gościem. Restauracja ponosi wyłączną odpowiedzialność za zakłócenia w wykonywaniu usług oraz szkody poniesione przez Gościa w związku z wykonywaniem usług, do których zobowiązana jest Restauracja. DISH będzie pełniła jedynie rolę pośrednika. W przypadku niejasności lub pytań dotyczących rezerwacji, obowiązkiem Gościa jest zatem bezpośredni kontakt z Restauracją.

4.3 Ponadto DISH nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Gościa, niezależnie od podstawy prawnej, chyba że wynikają one z

4.3.1 zawinionego naruszeniu istotnych obowiązków umownych przez DISH, przedstawiciela prawnego DISH lub pełnomocnika DISH Są to obowiązki, których spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których spełnienie gość może liczyć. W tym przypadku odpowiedzialność DISH jest ograniczona do takich szkód, których wystąpienie DISH mogła typowo przewidzieć zgodnie z okolicznościami znanymi w momencie zawarcia umowy, o ile nie podlegają one następującej lit. (b) lub (c)

4.3.2 polegają na rażącym zaniedbaniu lub umyślności ze strony DISH, przedstawiciela prawnego DISH lub agenta zastępczego DISH; lub

4.3.3 nie stanowią zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia przez DISH, przedstawiciela ustawowego DISH lub pełnomocnika DISH

4.4 Ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z punktem 4.3 nie dotyczy odpowiedzialności opartej na ustawie o odpowiedzialności za produkt. Ponadto nie dotyczy to innych prawnie obowiązkowych sytuacji związanych z odpowiedzialnością cywilną. Czyli takich, dla których prawo wyraźnie wskazuje, że nie można z góry wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności.

4.5 Ponadto ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z punktem 4.3 nie obowiązuje, o ile DISH udzieliła wyraźnej gwarancji lub w inny sposób wyraźnie przyjęła odpowiedzialność niezależną od zawinienia. W takim przypadku zastosowanie mają warunki odpowiedniej gwarancji lub deklaracji przejęcia.

4.6 Gość jest odpowiedzialny za zapewnienie, że (i) dane dotyczące rezerwacji podane przez Gościa są poprawne oraz (ii) że przestrzega on wszelkich zobowiązań, które mogą powstać w związku z Restauracją. Odpowiada również za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z usług, o ile ponosi za to winę.

5 Własność intelektualna

5.1 DISH przysługują wszelkie prawa własności i użytkowania TRT. Gość otrzymuje tylko takie prawa do korzystania z TRT, które są absolutnie niezbędne do korzystania z TRT.

5.2 Z zastrzeżeniem punktu 5.1, Gość zobowiązuje się nie korzystać z TRT w sposób niezgodny z prawem, nie ingerować ani nie naruszać prawa własności intelektualnej DISH do TRT.

6 Ochrona danych

6.1 DISH gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe Gościa w ramach niniejszej umowy zasadniczo tylko w celu świadczenia usług zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Przekazanie danych do Restauracji odbywa się w zakresie, który jest niezbędny do realizacji rezerwacji. Szczegóły i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności DISH [link].

6.2 Restauracja ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych po ich przekazaniu. Dotyczy to również w szczególności sytuacji, gdy DISH po przekazaniu danych przechowuje je i przetwarza na zlecenie Restauracji. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności danej Restauracji.

7 Inne

7.1 DISH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. Gość może zaakceptować zmienioną wersję OWH przy dokonywaniu przyszłych Rezerwacji. Jeśli jednak Gość nie zaakceptuje zmienionych OWH, nie ma możliwości ponownego skorzystania z usług.

7.2 Niniejsze OWH oraz wszelkie roszczenia i prawa wynikające z lub w związku z OWH podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu, będą interpretowane i egzekwowane zgodnie z nim, z wyłączeniem jego prawa kolizyjnego. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

7.3 Miejscem realizacji jest miasto Düsseldorf. Jeśli Gość jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, jako miejsce jurysdykcji ustala się miasto Düsseldorf. W przeciwnym razie obowiązuje ustawowa właściwość miejscowa.

7.4 Dostęp do platformy Komisji Europejskiej służącej do rozstrzygania sporów konsumenckich można uzyskać pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? event=main.home2.show&lng=DE DISH nie uczestniczy w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów przed polubownym sądem konsumenckim i nie jest do tego zobowiązana.

7.5 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych OWH.

Stan na: Październik 2023 r.

Dish Res_B2C_TC_V6 Październik_2023 r.

Service -/ Product-hotlines:

Country E-Mail Phone (Inbound Support) Business hours
(Monday-Friday)
excl. public holidays
1 International support@dish.co +492119699816 08:00 - 18:00
2 Italy support-ita@dish.co +390251716969 09:00 - 18:00
3 Portugal support-prt@dish.co +351214258777 09:00 - 18:00
4 Spain support-esp@dish.co +34913219949 09:00 - 18:00
5 Czech support-cze@dish.co +420734267946 09:00 - 18:00
6 France support-fra@dish.co +33809360909 09:00 - 22:00
(weekends and holidays
11:00 - 22:00)
7 Belgium support-bel@dish.co +3233289091 09:00 - 18:00
8 Germany support-deu@dish.co +492119699980 09:00 - 18:00
9 Poland support-pol@dish.co +48225001100 09:00 - 18:00
10 Ukraine support-ukr@dish.co +380800401404 09:00 - 18:00
11 Croatia support-hrv@dish.co +385800111550 09:00 - 18:00
12 Hungary support-hun@dish.co +3618887878 09:00 - 18:00
13 Turkey support-tur@dish.co +902124105350 09:00 - 18:00
14 Austria support-aut@dish.co +43800222797 09:00 - 18:00
15 Netherlands support-nld@dish.co +31203980780 09:00 - 18:00
16 Romania support-rou@dish.co +40314056111 09:00 - 18:00
17 Slovakia support-svk@dish.co +421240585777 09:00 - 18:00
18 Kazakhstan support-kaz@dish.co
19 UK support-gbr@dish.co

Imprint