ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE FIRMA HOSPITALITY DIGITAL GMBH VOOR DE TAFELRESERVERINGSTOOL - “DISH RESERVATION”

Deze tafelreserveringstool (onderstaand “TRT“) wordt door de firma H.d. Digital GmbH, Metro-Straße 1, D-40235 Düsseldorf (“ H.d.“) geëxploiteerd.

1. Toepassingsgebied

1.1 H.d. levert de diensten en andere prestaties uitsluitend op basis van de hiernavolgende contractuele voorwaarden (onderstaand “ AVV“).

1.2 Deze AVV gelden voor het gebruik van de TRT die u (onderstaand “ gast“) via de website van deelnemende restaurants (onderstaand “restaurants“) ter beschikking gesteld wordt. De TRT maakt het voor de gast mogelijk, een tafel in het door hem/haar geselecteerde restaurant te reserveren (onderstaand “ diensten“).

1.3 Een lijst met onze servicehotlines vindt u hier.

2. Doel en beschikbaarheid van de diensten

2.1 Doel van de diensten is de bemiddeling bij een tafelreservering en bij andere restaurantdiensten die direct door het restaurant ter beschikking van de gast gesteld worden. Alle uit de reservering of de andere aangeboden restaurantdiensten voortvloeiende plichten bestaan direct en uitsluitend in de verhouding tussen de gast en het restaurant. Een boven de bemiddeling bij de tafelreservering uitgaande contractuele relatie tussen gast en H.d. bestaat niet.

2.2 H.d. geeft de tafelreservering van de gast als agent aan het door de gast geselecteerde restaurant door. De gast is er verantwoordelijk voor dat de door de gast vermelde gegevens, in het bijzonder de contactgegevens van de gast en de details van de reservering (datum, tijdstip, aantal gasten), juist zijn.

2.3 De levering van de diensten door H.d. voor de gast is gratis. H.d. verzekert de gast om deze reden geen ononderbroken beschikbaarheid van de diensten.

3. Bevestiging van de reservering, wijzigingen en annuleringen

3.1 De tafelreservering van de gast is pas dan voor het restaurant bindend zodra het restaurant een bevestiging van de reservering aan het door de gast aangegeven e-mailadres gezonden heeft. De geldigheid van de bevestiging blijft bij vermelding van een verkeerd e-mailadres onverminderd van kracht. Kort vóór het tijdstip, waarvoor u gereserveerd hebt, ontvangt u ter herinnering van ons een sms of e-mail toegezonden.

3.2 De reservering door de gast kan eventueel onderworpen zijn aan nog andere voorwaarden die door het restaurant bepaald worden en aanvullend op deze AVV gelden. Het wordt de gast opgedragen, van deze bijkomende voorwaarden van het restaurant nota te nemen.

3.3 Annuleringen door de gast zijn te allen tijde door mededeling aan de door het restaurant aangegeven contactgegevens mogelijk. Het is de gast bekend dat het restaurant bij annulering van een bevestigde reservering eventueel annuleringskosten in rekening kan brengen.

3.4 Details van de annulering of wijzigingen van de reservering moet de gast direct met het restaurant als zijn rechtstreekse contractant voor de reservering bespreken. Indien u zich niet in het restaurant bevindt op het moment, waarvoor u een tafel gereserveerd hebt, ontvangt u eventueel ter herinnering een sms of e-mail. In deze sms/e-mail wordt u verzocht, uw terugkeer te melden of tegen een bepaald tijdstip aan de reservering gevolg te geven; in het andere geval kan uw reservering geannuleerd worden.

3.5 H.d. is gerechtigd, een reservering van de gast in bepaalde gevallen te annuleren en/of de gebruikmaking van de dienst door de gast om een gewichtige reden te beperken of te verhinderen, voor zover er van effectieve aanknopingspunten voor misbruik van de diensten door de gast sprake is. Een annulering komt in het bijzonder in aanmerking indien de gast in het verleden zonder voorafgaande afzegging geen gevolg aan de reservering gegeven heeft of ingeval van ontoelaatbare dubbele reserveringen.

4. Garantie en aansprakelijkheid

4.1 Al de informatie van het restaurant over de beschikbaarheid (en eventueel bijkomende informatie zoals prijzen) wordt uitsluitend door het restaurant ter beschikking gesteld. Het restaurant draagt als enige de verantwoordelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie. H.d. controleert de door het restaurant ter beschikking gestelde informatie niet en verleent er geen garantie voor resp. is er niet aansprakelijk voor dat deze informatie juist is.

4.2 H.d. is niet aansprakelijk voor de totstandkoming van de overeenkomst tussen restaurant en gast en verder niet voor schade die de gast in verband met de levering van de door het restaurant verschuldigde prestaties oploopt.

4.3 Voor het overige is H.d., om eender welke juridische grond, niet aansprakelijk voor nadelen die de gast oploopt, tenzij deze berusten

(a) op de niet-nakoming van essentiële contractuele plichten door eigens schuld. Daarbij gaat het om verplichtingen, wier nakoming al helemaal de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op wier naleving de gast mag vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid van H.d. beperkt tot nadelen, wier ontstaan H.d. volgens de bij sluiting van de overeenkomst bekende omstandigheden typisch genoeg kon voorzien;

(b) op grove nalatigheid of opzet vanwege H.d.;

(c) op een schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of op een schending van de Wet betreffende Aansprakelijkheid voor Poducten, of van andere, onder de toepasselijke wettelijke aansprakelijkheid.

4.4 Garantie- en schadeclaims verjaren uiterlijk één jaar na het tijdstip, waarop de gast van het voor de schade verantwoordelijke voorval weet gekregen heeft. Dit geldt niet voor claims die uit een ongeoorloofde handeling voortvloeien.

5. Bescherming van de privacy

5.1 H.d. verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van de gast in het kader van deze overeenkomst in principe uitsluitend voor de levering van de diensten, voor zover er toestemming werd gegeven of voor zover een rechtsvoorschrift de verzameling, de verwerking en het gebruik toelaat.

5.2 Een overmaking van de gegevens aan het restaurant gebeurt in die mate, dat dit voor de uitvoering van de reservering noodzakelijk is.

5.3 Details van de bescherming van de privacy kunt u uit onze verklaring betreffende de bescherming van de privacy opmaken.

6. Overige

6.1 H.d. behoudt zich het recht voor, deze AVV te allen tijde met geldigheid voor de toekomst aan te passen. Het staat de gast vrij, de gewijzigde versie van de AVV bij een toekomstige reservering te accepteren. Accepteert de gast de gewijzigde AVV niet, dan is het in geen geval mogelijk om van de diensten gebruik te maken.

6.2 Deze AVV en alle uit de AVV voortvloeiende of daarmee gepaard gaande aanspraken en rechten zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht bij uitsluiting van het collisierecht en dienen op grond van Belgisch recht geïnterpreteerd en afgedwongen te worden. De toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

6.3 Plaats van handeling is Nederlande. Voor zover wettelijk toelaatbaar, zullen de rechtbanken van Amsterdam bevoegd zijn. In andere gevallen geldt het wettelijke rechtsgebied.

6.4 Via de volgende link kan het platform voor online-geschillenbeslechting van de Europese Commissie bereikt worden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE H.d. neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschilleninstantie en is hiertoe ook niet verplicht.

6.5 Indien een bepaling van deze AVV volledig of gedeeltelijk nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar of niet-realiseerbaar (“ foutieve bepaling“) is of wordt, blijven de geldigheid en de realiseerbaarheid van de overige bepalingen van deze AVV onverminderd van kracht. De partijen gaan veeleer nu reeds de verplichting aan, in plaats van de foutieve bepaling een bepaling overeen te komen die in het kader van de juridische mogelijkheden het meest aanleunt bij dat, wat de partijen naar de zin en het doel van deze overeenkomst overeengekomen zouden zijn als zij de onvolkomenheid van de bepaling ingezien zouden hebben.

Stand: Mai 2018/AG
VERWERKINGSOPDRACHT

Door de bovenstaande Algemene Voorwaarden te accepteren, gaan de Opdrachtgever (“Gegevensverantwoordelijke”) en H.d. (“Verwerker”), gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en individueel als “Partij”, ook de volgende Gegevensverwerkingsovereenkomst (“Gegevensverwerkingovereenkomst”) aan.

Voorwoord

De Verwerker ontvangt in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten en in overeenstemming met de bovenstaande Algemene Voorwaarden persoonsgegevens die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gegevensverantwoordelijke. De Partijen accepteren de bepalingen van deze Gegevensverwerkingovereenkomst om te voldoen aan de gegevensbeschermingsverplichtingen van de Partijen in overeenstemming met Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (General Data Protection Regulation) (AVG of GDPR, Artikel 28).

1. Terminologie

1.1 Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Betrokkene”). Een natuurlijke persoon is identificeerbaar als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificator, of middels een of meer speciale factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon (hierna aangeduid als “Gegevens”).

1.2 Gegevensverwerking namens een andere partij is het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens door de Verwerker namens de Gegevensverantwoordelijke.

2. Onderwerp en inhoud van de opdracht

2.1 Onderwerp en inhoud van de opdracht

De details en duur van de opdracht zijn opgenomen in de bovenstaande Algemene Voorwaarden.

2.2 Soort gegevens

De soort gegevens zijn in detail beschreven in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

2.3 Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van de gegevens

Het doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van de gegevens is in detail beschreven de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

2.4 Aard en duur van het verzamelen, verwerken of gebruiken van de gegevens

De aard en duur van het verzamelen, verwerken of gebruiken van de gegevens is beschreven in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

2.5 Categorieën van Betrokkenen

(a) Eigen gegevens van de Opdrachtgever

(b) Klanten

2.6 Technische en organisatorische maatregelen

(a) De technische en organisatorische maatregelen die door de Verwerker worden genomen zijn opgenomen in de Bijlage (zie hieronder) van deze Gegevensverwerkingovereenkomst. De Verwerker zal deze maatregelen regelmatig op eigen kosten aanpassen aan de stand van de techniek, mits het overeengekomen beschermingsniveau niet lager wordt en de Gegevensverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld.

(b) De Verwerker moet de Gegevensverantwoordelijke in staat stellen om ter plaatse de naleving van de technische en organisatorische maatregelen te controleren voordat de verwerking voor deze opdracht plaatsvindt. Dit recht van de Gegevensverantwoordelijke op grond van Artikel 2.10 blijft ongewijzigd van kracht. (C) De Verwerker zorgt ervoor dat de gegevensverwerkingssystemen die worden gebruikt voor de Gegevensverwerkingovereenkomst voldoen aan de normen van “ingebouwde privacy” en “standaard privacy” in overeenstemming met het bovenstaande artikel.

2.7 Correctie, verwijdering en afscherming van gegevens, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht van bezwaar

(a) De rechten van de personen die betrokken zijn van het verwerken van de gegevens door de Verwerker, met name het recht op correctie, verwijdering, afscherming, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar zullen worden uitgeoefend jegens de Gegevensverantwoordelijke. Hij zal als enige verantwoordelijk zijn voor de bescherming van deze rechten.

(b) Bij de uitvoering van het werk voor de Gegevensverantwoordelijke is de Verwerker verplicht om onmiddellijk alle aan hem gerichte verzoeken van Betrokkenen door te sturen naar de Gegevensverantwoordelijke voor de correcte afhandeling ervan. De Verwerker heeft het recht om dit verzoek zelfstandig te beantwoorden indien de Gegevensverantwoordelijke en de Verwerker gezamenlijk optreden als externe gegevensverantwoordelijken.

(c) De Verwerker is ook verplicht om de Gegevensverantwoordelijke te ondersteunen met passende technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan zijn verplichting om de Betrokkenen te beantwoorden.

(d) De Verwerker zal de instructies van de Gegevensverantwoordelijke opvolgen om gegevens onmiddellijk te corrigeren, op te schorten en/of te verwijderen binnen vijf (5) dagen en de Verwerker voor het verstrijken hiervan op de hoogte stellen.

2.8 Taken van de Verwerker

(a) De Verwerker mag gegevens alleen verzamelen, verwerken en gebruiken in het kader van de opdracht en op grond van de gedocumenteerde instructies van de Gegevensverantwoordelijke.

(b) De Verwerker moet regelmatig voldoen aan de technische en organisatorische maatregelen zoals opgenomen in Artikel 2.6 van deze Gegevensverwerkingovereenkomst en deze op verzoek beschikbaar stellen.

(c) De Gegevensbeschermingsfunctionaris wordt aangesteld als de contactpersoon voor gegevensbescherming bij de Verwerker. Deze functionaris is bereikbaar via privacy@hd.digital. Indien nodig zal de Verwerker een vertegenwoordiger benoemen in overeenstemming met de vereisten van Artikel 27 AVG.

(d) De Verwerker is verantwoordelijk voor de geheimhouding. Elke persoon bij de Verwerker die bevoegd is om de gegevens van de Gegevensverantwoordelijke te bekijken, zal gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht of een redelijk beroepsgeheim en moet op de hoogte worden gebracht van de speciale verplichtingen inzake gegevensbescherming op grond van deze Gegevensverwerkingovereenkomst en de bestaande instructies en doeleinden. De Verwerker zal deze verplichtingen schriftelijk vastleggen en deze verstrekken op verzoek van de Gegevensverantwoordelijke.

2.9 Rechtvaardiging van onderaannemingsvoorwaarden

(a) De rechtvaardiging van onderaannemingsrelaties is toegestaan. De Verwerker zal de Gegevensverantwoordelijke vooraf op de hoogte brengen van de wijziging. De Gegevensverantwoordelijke heeft het recht om bezwaar aan te tekenen.

(b) Indien andere verwerkers worden gebruikt, zal de Verwerker contractueel vastleggen dat de verplichtingen van de Verwerker op grond van deze Gegevensverwerkingovereenkomst ook gelden voor de andere verwerker.

(c) De Verwerker zal de technische en organisatorische maatregelen die door de andere verwerkers zijn genomen ad hoc en regelmatig inspecteren tijdens de periode van onderaanneming om de verstrekte gegevens te beschermen. De overdracht van gegevens is alleen toegestaan indien de andere Verwerker de vereiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen die ten minste voldoen aan de specificaties van deze Gegevensverwerkingovereenkomst.

(d) De Verwerker zal volledig aansprakelijk zijn voor de ingehuurde onderaannemers.

2.10 Controlerechten van de Gegevensverantwoordelijke

De Gegevensverantwoordelijke heeft het recht om de naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en de Gegevensverwerkingovereenkomst tijdens normale werkuren te controleren. De Verwerker stemt er mee in om de Gegevensverantwoordelijke alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs nodig is om dit onderzoek uit te voeren binnen een redelijke termijn. Indien de Gegevensverantwoordelijke van mening is dat een controle op de locatie van de Verwerker nodig is, zal de Verwerker ervoor zorgen dat de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de controle toegang heeft tot de kantoren van de Verwerker en de gegevens en gegevensverwerkingsprogramma's op de locatie. De Gegevensverantwoordelijke heeft het recht om de controle uit te laten voeren door een externe partij (controleur) die in elk specifiek geval wordt aangewezen. De Gegevensverantwoordelijke moet de uitvoering van dit onderzoek minimaal twintig (20) werkdagen van te voren schriftelijk aankondigen. De kosten van de controle en de kosten van de Verwerker worden betaald door de Gegevensverantwoordelijke tegen normale markttarieven.

2.11 Kennisgevingen van inbreuken door de Verwerker

(a) De Verwerker zal de Gegevensverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte stellen, of uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur, na het ontdekken van een situatie waarin de Verwerker of ingeschakelde personen of onderaannemers inbreuk hebben gemaakt op de regels betreffende de bescherming van de gegevens van de Gegevensverantwoordelijke of de voorwaarden opgenomen in deze Gegevensverwerkingsovereenkomst.

(b) De Gegevensverantwoordelijke zal op de hoogte worden gesteld van elk verlies of onrechtmatige overdracht of ontvangst door derden, ongeacht de oorzaak. De Verwerker zal in overleg met de Gegevensverantwoordelijke passende maatregelen nemen om de gegevens te beschermen en om de mogelijke nadelige gevolgen voor de Betrokkenen te beperken. De Verwerker zal de Gegevensverantwoordelijke helpen bij het nakomen van zijn verplichtingen voor zover de gegevensverantwoordelijken voldoen aan hun meldingsplicht.

2.12 Instructies van de Gegevensverantwoordelijke

(a) Het verwerken van de gegevens van de Gegevensverantwoordelijke door de Verwerker zal enkel plaatsvinden in het kader van deze Gegevensverwerkingsovereenkomst en op grond van de specifieke instructies van de Verwerker.

(b) De Verwerker zal onmiddellijk of, indien van toepassing, binnen de periode gesteld door de Gegevensverantwoordelijke, voldoen aan (specifieke) instructies met betrekking tot de aard, duur en wijze van verwerking.

(c) De Verwerker zal de Gegevensverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte stellen indien hij denkt dat de instructies van de Gegevensverantwoordelijke wetgeving inzake gegevensbescherming schenden. De Verwerker heeft het recht de uitvoering van een instructie op te schorten totdat deze is bevestigd of gewijzigd door een Gegevensverantwoordelijke.

2.13 Verwijdering na voltooiing van de opdracht

Na de voltooiing van de contractuele werkzaamheden moet de Verwerker alle gegevens die hij heeft verwerkt voor de Gegevensverantwoordelijke overdragen of, met voorafgaande toestemming van de Gegevensverantwoordelijke, deze vernietigen op grond van gegevensbescherming of deze verwijderen in overeenstemming met het bovenstaande artikel. Elk recht van bewaring is uitgesloten wat betreft de documenten, gegevens, verwerking en gebruiksresultaten en de bijhorende gegevensdragers, tenzij wetgeving van de Europese Unie of van een EU-lidstaat de bewaring van de gegevens vereist.

3. Verdere verplichtingen van de Verwerker

3.1 De Verwerker gebruikt de gegevens die zijn verstrekt voor verwerking niet voor andere doeleinden. Er mogen geen kopieën of duplicaten worden gemaakt zonder het medeweten en de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gegevensverantwoordelijke, tenzij dit nodig is voor de afgenomen diensten die zijn uiteengezet in de Gegevensverwerkingsovereenkomst. De Verwerker zal ervoor zorgen dat de gegevens die door hem worden verwerkt voor de Gegevensverantwoordelijke apart worden gehouden van andere gegevens. Overdracht van de gegevens van de Gegevensverantwoordelijke door de Verwerker aan derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de Gegevensverantwoordelijke.

3.2 De Verwerker zal redelijke ondersteuning verlenen aan de verantwoordelijke partijen bij het verdedigen tegen vorderingen gebaseerd op een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op de gegevensbeschermingsvoorschriften. De Gegevensverantwoordelijke zal aan zijn klant de klachten van Betrokkenen in het kader van zijn verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming op een correcte wijze onderzoeken en afhandelen.

3.3 De Verwerker erkent dat informatie uitsluitend wordt verstrekt aan Betrokkenen op grond van een recht op informatie via de Gegevensverantwoordelijke of een persoon die is gemachtigd door de Gegevensverantwoordelijke. De Verwerker is verplicht om de Gegevensverantwoordelijke tijdig te voorzien van de vereiste informatie en ondersteuning te verlenen. Indien de Verwerker zelf ook handelt als een externe gegevensverantwoordelijke zullen deze vragen dienovereenkomstig worden beantwoord en de Gegevensverantwoordelijke dienovereenkomstig worden geïnformeerd.

3.4 De Verwerker zal de Gegevensverantwoordelijke ondersteunen bij de voorbereiding van de nodige procedurele indexen, indien van toepassing.

3.5 De Verwerker zal de Gegevensverantwoordelijke ondersteunen bij de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen indien een soort verwerking een groot risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen kan vormen.

3.6 De Verwerker stemt ermee in om de Gegevensverantwoordelijke onmiddellijk te informeren over de uitkomsten van onderzoeken door toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming voor zover deze betrekking hebben op deze gegevensverwerkingsovereenkomst. De Verwerker zal de verantwoordelijken informeren over eventuele klachten van toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming die betrekking hebben op de bevoegdheden van de Verwerker en geconstateerde klachten verhelpen zoals vereist op grond van wetgeving.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Gegevensverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en de bescherming van de rechten van de Betrokkenen.

4.2 In afwijking van Artikel 4.1 is de Verwerker verantwoordelijk voor vorderingen van Betrokkenen op grond van schendingen van de toepasselijke wettelijke bepalingen of de bepalingen van de Gegevensverwerkingsovereenkomst.

4.3 De Verwerker is jegens de Gegevensverantwoordelijke alleen aansprakelijk voor opzet en grove schuld binnen de reikwijdte van wettelijk toegestane uitsluiting van aansprakelijkheid en beperkingen.

5. Slotbepalingen

5.1 De Gegevensverantwoordelijke zal de Verwerker onmiddellijk en volledig op de hoogte stellen als hij tijdens het onderzoek fouten of onregelmatigheden bij het verwerken van de gegevens constateert.

5.2 Deze Gegevensverwerkingsovereenkomst kan worden gewijzigd en beëindigd onder dezelfde voorwaarden als de eerder genoemde Algemene Voorwaarden.

5.3 De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze Gegevensverwerkingsovereenkomst heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van de Gegevensverwerkingsovereenkomst. Indien één of meer bepalingen van deze Gegevensverwerkingsovereenkomst nietig zijn, zullen de Partijen de nietige bepaling zo voordelig mogelijk vervangen door een wetmatige bepaling. Hetzelfde geldt indien de voorwaarden geen uitsluitsel geven in een bepaalde situatie (maas of leemte).

5.4 De Gegevensverwerkingsovereenkomst is onderworpen aan dezelfde jurisdictie als de eerder genoemde Algemene Voorwaarden.

5.5 De bepalingen van deze Gegevensverwerkingsovereenkomst prevaleren in het geval van tegenstrijdigheden tussen de Gegevensverwerkingsovereenkomst en andere overeenkomsten tussen de Partijen.

Status: 2018/ AG
Technische en organisatorische maatregelen

Rekening houdend met de stand van techniek, de uitvoeringskosten, de aard, reikwijdte, omstandigheden en de doeleinden van de verwerking en de waarschijnlijkheid en ernst wat betreft de rechten en vrijheden van natuurlijke personen zal de Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een beschermingsniveau te waarborgen dat overeenkomt met het risico. Deze maatregelen bestaan onder meer uit:

• de pseudonimisering en versleuteling van de persoonsgegevens;

• het vermogen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

• het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de systemen snel te herstellen;

• een proces voor periodieke herziening, beoordeling en evaluatie van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

Onverminderd het voorgaande zullen de volgende specifieke maatregelen worden genomen:

1. Toegangscontrole

Maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot het systeem dat wordt gebruikt om de gegevens te verwerken:

• Specificatie van de geautoriseerde groep personen en bijbehorende documentatie;

• Elektronische toegangscontrole;

• Uitgave van toegangskaarten;

• Opstellen van richtlijnen voor externe personen;

• Alarm of beveiliging buiten werktijd;

• Verdeling van gebouwen in verschillende beveiligingszones;

• Opstellen van richtlijnen voor uitgave van sleutels (kaarten);

• Beveiligingsdeuren (elektronische deuropener, ID-lezer, beveiligingscamera's);

• Invoeren van maatregelen voor de beveiliging van de locatie (bijvoorbeeld inbraakdetectie/-kennisgeving).

2. Toegangscontrole

Maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden het gegevensverwerkingssysteem en -procedures kunnen gebruiken:

• Vaststellen van de groep personen die toegang hebben tot de gegevensverwerkingssystemen;

• Opstellen van richtlijnen voor externe personen;

• Wachtwoordbeveiliging van computers.

3. Toegangscontrole

Maatregelen om ervoor te zorgen dat personen die bevoegd zijn om de gegevensverwerkingssystemen te gebruiken alleen toegang hebben tot de Betrokkene waartoe zij bevoegd zijn:

• Invoering van beperkte toegangsrechten op basis van specifieke gegevens en functies;

• Identificatieplicht om gegevensverwerkende apparatuur te gebruiken (bijvoorbeeld middels identiteitsbewijs en verificatie);

• Invoeren van beleid betreffende toegang en gebruikersrollen;

• Beoordeling van protocollen in geval van een situatie met schade tot gevolg.

4. Overdrachtscontrole

Maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd tijdens de elektronische overdracht of tijdens het vervoer of de opslag ervan op gegevensdragers en om te kunnen controleren of bepalen wanneer de overdracht van de gegevens via gegevensoverdracht plaatsvindt.

• Versleuteling

5. Toegangscontrole

Maatregelen om ervoor te zorgen dat het mogelijk is om later te verifiëren en vast te stellen of en door wie gegevens zijn ingevoerd, gewijzigd of verwijderd uit computersystemen.

• Vastleggen van gegevensinvoer.

6. Opdrachtcontrole

Maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens die worden verwerkt op basis van een opdracht alleen worden verwerkt in overeenstemming met de instructies van de Gegevensverantwoordelijke.

• Documentatie van de verschillende bevoegdheden en verplichtingen van de Gegevensverantwoordelijke en de Verwerker;

• Formeel verstrekken van de opdracht;

• Controleren van de werkresultaten.

7. Beschikbaarheidscontrole

Maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens zijn beschermd tegen onbedoeld(e) verlies of vernietiging.

• Implementatie van een schema voor regelmatige back-ups;

• Beveiligde opslag van back-ups in brand- en waterbestendige kasten;

• Invoering en regelmatige controle van een noodstroomsysteem en overspanningsbeveiligingssysteem;

• Invoering van een noodplan;

• Protocol voor het invoeren een crisis- en/of rampenbeheersing.

8. Scheidingscontrole

Maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens die worden verzameld voor verschillende doeleinden apart kunnen worden verwerkt.

• Scheiding van de gegevens van de verschillende klanten van de Verwerker.

Status: Mei 2018/ AG

Service -/ Product-hotlines:

Country E-Mail Phone (Inbound Support) Business hours
(Monday-Friday)
excl. public holidays
1 International support@dish.co +492119699816 08:00 - 18:00
2 Italy support-ita@dish.co +390251716969 09:00 - 18:00
3 Portugal support-prt@dish.co +351214258777 09:00 - 18:00
4 Spain support-esp@dish.co +34913219949 09:00 - 18:00
5 Czech support-cze@dish.co +420734267946 09:00 - 18:00
6 France support-fra@dish.co +33809360909 09:00 - 22:00
(weekends and holidays
11:00 - 22:00)
7 Belgium support-bel@dish.co +3233289091 09:00 - 18:00
8 Germany support-deu@dish.co +492119699980 09:00 - 18:00
9 Poland support-pol@dish.co +48225001100 09:00 - 18:00
10 Ukraine support-ukr@dish.co +380800401404 09:00 - 18:00
11 Croatia support-hrv@dish.co +385800111550 09:00 - 18:00
12 Hungary support-hun@dish.co +3618887878 09:00 - 18:00
13 Turkey support-tur@dish.co +902124105350 09:00 - 18:00
14 Austria support-aut@dish.co +43800222797 09:00 - 18:00
15 Netherlands support-nld@dish.co +31203980780 09:00 - 18:00
16 Romania support-rou@dish.co +40314056111 09:00 - 18:00
17 Slovakia support-svk@dish.co +421240585777 09:00 - 18:00
18 Kazakhstan support-kaz@dish.co
19 UK support-gbr@dish.co

Imprint