Algemene voorwaarden van DISH digital solutions GMBH voor de tafelreserveringstool "DiSH Reservation".

Algemene voorwaarden van DISH digital solutions GMBH
voor de tafelreserveringstool "DiSH Reservation".

Deze tafelreserveringstool (hierna"TRT") wordt geëxploiteerd door DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf ("DISH").

1 Toepassingsgebied / Service

1.1 DISH verleent respectievelijk verricht de Diensten en aanverwante prestaties uitsluitend op basis van de volgende Algemene Voorwaarden (hierna"AV").

1.2 Deze AV zijn van toepassing op het gebruik van de TRT die aan u (hierna "Gast") wordt verstrekt via de website van deelnemende restaurants, cafés of soortgelijke horecagelegenheden (hierna"Restaurants"). De TRT stelt gasten in staat een tafel te reserveren in het door hun gekozen Restaurant (hierna "Diensten").

2 Onderwerp van de Diensten en de beschikbaarheid daarvan

2.1 Onderwerp van de Diensten is de bemiddeling van een tafelreservering en andere horecadiensten die rechtstreeks door het Restaurant aan de gast worden verleend. Alle verplichtingen die voortvloeien uit de reservering of de andere aangeboden horecadiensten bestaan rechtstreeks en uitsluitend in de relatie tussen de Gast en het Restaurant. Behalve de bemiddeling van tafelreserveringen bestaat er geen contractuele relatie tussen de Gast en DISH .

2.2 DISH doet de tafelreservering van de Gast als een verklaring toekomen aan het door de Gast gekozen Restaurant De Gast is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, met name de contactgegevens van de Gast en de details van de reservering (datum, tijd, aantal gasten).

2.3 Het verlenen van de Diensten door DISH aan de Gast is kosteloos. OM die reden kan DISH niet ervoor instaan dat de Diensten ononderbroken beschikbaar zijn voor de gast.

3 Bevestiging van de reservering, wijzigingen en annuleringen

3.1 De tafelreservering van de Gast is pas bindend voor het Restaurant als het Restaurant een bevestiging van de reservering naar het door de Gast opgegeven e-mailadres heeft gestuurd. Indien een onjuist e-mailadres is opgegeven tast dit de rechtsgeldigheid van deze bevestiging niet aan. Kort voor de datum waarvoor u hebt gereserveerd, ontvangt u een herinnerings-sms of herinnerings-e-mail die door DISH namens het Restaurant wordt verzonden.

3.2 Op de reservering door de Gast kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zoals bepaald door het Restaurant, die naast deze AV van toepassing zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Gast om kennis te nemen van deze aanvullende voorwaarden van het Restaurant.

3.3 Annuleringen door de Gast zijn op elk moment mogelijk - voor zover het Restaurant geen minimumperiode voor annulering vaststelt - door mededeling aan de door het Restaurant vermelde contactgegevens. De Gast is zich ervan bewust dat het Restaurant annuleringskosten in rekening kan brengen indien een bevestigde reservering wordt geannuleerd. Deze worden uitsluitend door het Restaurant in rekening gebracht, zonder tussenkomst van DISH

3.4 Details over annuleringen of wijzigingen van de reservering dienen door de Gast rechtstreeks te worden besproken met het Restaurant als zijn directe contractpartner voor de reservering. Als u niet in het Restaurant bent op het moment dat u een tafel heeft gereserveerd, zult u een herinnerings-sms of e-mail ontvangen. Deze SMS/e-mail zal u vragen terug te bellen of de reservering voor een bepaalde tijd te maken want anders kan uw reservering door het Restaurant worden geannuleerd.

3.5 DISH is gerechtigd om in bepaalde gevallen namens het Restaurant een reservering van de Gast te annuleren en/of het gebruik van de Dienst door de Gast om gegronde redenen te beperken of te verhinderen indien er concrete aanwijzingen zijn van oneigenlijk gebruik van de Diensten door de Gast. Van annulering is met name sprake indien de Gast in het verleden niet zonder voorafgaande annulering heeft gereserveerd of in geval van niet toegelaten dubbele reserveringen.

4 Verantwoordelijkheid van DISH; garantie en aansprakelijkheid

4.1 Alle informatie over de beschikbaarheid van het Restaurant (en andere informatie zoals prijzen, indien van toepassing) wordt uitsluitend door het Restaurant verstrekt. Het Restaurant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de verstrekte informatie. DISH is niet verplicht de door het Restaurant verstrekte informatie te verifiëren.

4.2 DISH is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van de overeenkomst tussen het Restaurant en de Gast. Uitsluitend het Restaurant is verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen en schade die de Gast lijdt in verband met de levering van de door het Restaurant verschuldigde Diensten. DISH zal alleen als tussenpersoon (bemiddelaar) optreden. In geval van onduidelijkheden of vragen over zijn of haar reservering is het dus de verantwoordelijkheid van de Gast om rechtstreeks contact op te nemen met het Restaurant.

4.3 Verder is DISH niet aansprakelijk voor door de Gast geleden schade, ongeacht de rechtsgrond, tenzij deze is gebaseerd op

4.3.1 op de verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door DISH, een wettelijke vertegenwoordiger van DISH of een hulppersoon van DISH Dit zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en op de naleving daarvan de Gast mag vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid van DISH beperkt tot die schade waarvan het ontstaan normaliter te voorzien was op grond van de omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst bekend waren, voor zover deze niet valt onder het volgende onder (b) of (c) bepaalde.

4.3.2 op grove nalatigheid of opzet van DISH, een wettelijke vertegenwoordiger van DISH of een plaatsvervanger van DISH; of

4.3.3 verwijtbare inbreuk op leven, lichaam of gezondheid door DISH, een wettelijke vertegenwoordiger van DISH of een hulppersoon van DISH

4.4 De beperking van de aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 4.3 geldt niet voor aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid. Voorts is zij niet van toepassing op andere omstandigheden van wettelijke aansprakelijkheid. Dit zijn die waarvoor de wet uitdrukkelijk bepaalt dat de aansprakelijkheid niet bij voorbaat kan worden uitgesloten of beperkt.

4.5 Voorts geldt de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 4.3 niet voor zover DISH een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven of anderszins uitdrukkelijk een aansprakelijkheid op basis van een risico heeft aanvaard. In dat geval zijn de voorwaarden van de respectieve garantie of overnameverklaring van toepassing.

4.6 De Gast is er verantwoordelijk voor dat (i) de door de Gast verstrekte boekingsgegevens correct zijn, en (ii) de Gast voldoet aan alle verplichtingen die met betrekking tot het Restaurant kunnen ontstaan. Hij is ook aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van de Diensten, op voorwaarde dat hem een verwijt treft.

5 Intellectueel eigendom

5.1 DISH komt alle eigendoms- en gebruiksrechten van de TRT toe. De Gast krijgt alleen gebruiksrechten op de TRT die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van de TRT.

5.2 Met inachtneming van artikel 5.1 verbindt de Gast zich ertoe de TRT niet op onrechtmatige wijze te gebruiken, de intellectuele eigendomsrechten van DISH op de TRT te verstoren of te schenden.

6 Gegevensbescherming

6.1 DISH verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van de Gast in het kader van dit contract in beginsel slechts voor het verlenen van de Diensten in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) en de naleving van andere regelgeving inzake gegevensbescherming. Een overdracht van gegevens aan het Restaurant vindt plaats voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de reservering. Details en informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van DISH [link].

6.2 Uitsluitend het Restaurant is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens na de overdracht. Dit geldt met name ook voor zover DISH de gegevens namens het Restaurant opslaat en verwerkt na doorgifte. Details zijn te vinden in het privacybeleid van het betreffende Restaurant.

7 Overige bepalingen

7.1 DISH behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde met ingang van de toekomst te wijzigen. Het staat de Gast vrij de gewijzigde versie van de AV te aanvaarden bij een toekomstige reservering. Indien de Gast de gewijzigde AV niet aanvaardt, is het echter niet mogelijk opnieuw gebruik te maken van de Diensten.

7.2 Deze AV en alle vorderingen en rechten die voortvloeien uit of in verband staan met de AV worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met Duits recht, met uitsluiting van de bepalingen inzake conflictenrecht De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

7.3 De plaats waar de Diensten worden verleend is Düsseldorf. Indien de Gast een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, wordt de rechter Düsseldorf als bevoegde rechter overeengekomen. In alle overige gevallen is de wettelijke bevoegde rechter bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

7.5 Indien een bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, tast dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze AV daardoor niet aan.

Versie: Oktober 2023

Dish Res_B2C_TC_V6_Oktober_2023

Service -/ Product-hotlines:

Country E-Mail Phone (Inbound Support) Business hours
(Monday-Friday)
excl. public holidays
1 International support@dish.co +492119699816 08:00 - 18:00
2 Italy support-ita@dish.co +390251716969 09:00 - 18:00
3 Portugal support-prt@dish.co +351214258777 09:00 - 18:00
4 Spain support-esp@dish.co +34913219949 09:00 - 18:00
5 Czech support-cze@dish.co +420734267946 09:00 - 18:00
6 France support-fra@dish.co +33809360909 09:00 - 22:00
(weekends and holidays
11:00 - 22:00)
7 Belgium support-bel@dish.co +3233289091 09:00 - 18:00
8 Germany support-deu@dish.co +492119699980 09:00 - 18:00
9 Poland support-pol@dish.co +48225001100 09:00 - 18:00
10 Ukraine support-ukr@dish.co +380800401404 09:00 - 18:00
11 Croatia support-hrv@dish.co +385800111550 09:00 - 18:00
12 Hungary support-hun@dish.co +3618887878 09:00 - 18:00
13 Turkey support-tur@dish.co +902124105350 09:00 - 18:00
14 Austria support-aut@dish.co +43800222797 09:00 - 18:00
15 Netherlands support-nld@dish.co +31203980780 09:00 - 18:00
16 Romania support-rou@dish.co +40314056111 09:00 - 18:00
17 Slovakia support-svk@dish.co +421240585777 09:00 - 18:00
18 Kazakhstan support-kaz@dish.co
19 UK support-gbr@dish.co

Imprint