A dish digital solutions GMBH Általános Szerződési Feltételei a "DiSH Reservation" asztalfoglalási rendszerre vonatkozóan

A dish digital solutions GMBH Általános Szerződési Feltételei
a "DiSH Reservation" asztalfoglalási rendszerre vonatkozóan

Ezt a foglalási rendszert (a továbbiakban „TRT“) a DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf („DISH“) üzemelteti.

1 Hatály / Szolgáltatás

1.1 A DISH a Szolgáltatásokat kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF“) alapján nyújtja.

1.2 Jelen ÁSZF az Ön (a továbbiakban „Vendég“) számára a résztvevő éttermek, kávézók vagy hasonló vendéglátóhelyek (a továbbiakban „Éttermek“) weboldalán keresztül biztosított TRT használatára vonatkozik. A TRT lehetővé teszi a Vendég számára, hogy asztalt foglaljon a Vendég által kiválasztott Étteremben (a továbbiakban „Szolgáltatások").

2 A Szolgáltatások tárgya és elérhetősége

2.1 A Szolgáltatások tárgya a foglalás közvetítése, valamint egyéb olyan éttermi Szolgáltatások, amelyeket az Étterem közvetlenül a Vendégnek nyújt. A foglalásból vagy az Étterem által nyújtott egyéb Szolgáltatásokból eredő valamennyi kötelezettség közvetlenül és kizárólag a Vendég és az Étterem között áll fenn. A Vendég és a DISH között az asztalfoglalás megszervezésén túl nincs szerződéses kapcsolat.

2.2 A DISH a Vendég asztalfoglalását, mint a nyilatkozat közvetítője továbbítja a Vendég által kiválasztott Étteremnek. A Vendég felelős azért, hogy az által megadott adatok pontosak legyenek, különösen a Vendég elérhetőségei és a foglalás részletei (dátum, időpont, vendégek száma).

2.3 A DISH által a Vendégeknek nyújtott Szolgáltatások ingyenesek. Ebből kifolyólag a DISH nem garantálja a Vendégek számára a Szolgáltatások folyamatos elérhetőségét.

3 A foglalás megerősítése, módosítások és lemondások

3.1 A Vendég asztalfoglalása csak akkor válik az Étterem számára kötelezővé, ha az Étterem a Vendég által megadott e-mail címre elküldi a foglalás visszaigazolását. A visszaigazolás hatékonyságát nem befolyásolja a hibás e-mail cím megadása. Röviddel a lefoglalt időpont előtt a DISH az Étterem nevében küld egy emlékeztető SMS-t vagy emlékeztető e-mailt.

3.2 A Vendég általi foglalásra az Étterem által meghatározott további feltételek vonatkozhatnak, amelyek jelen ÁSZF rendelkezésein felül érvényesek. A Vendég felelőssége, hogy tudomásul vegye az Étterem további feltételeit.

3.3 A Vendég lemondása bármikor lehetséges - amennyiben az Étterem nem ír elő minimális lemondási időt - az Étterem által megadott elérhetőségeken történő értesítéssel. A Vendég tudomásul veszi, hogy az Étterem lemondási díjat számíthat fel, ha a visszaigazolt foglalást lemondja. Ezt kizárólag az Étterem számítja fel, a DISH bárminemű részvétele nélkül.

3.4 A foglalás lemondásának vagy módosításának részleteit a Vendégnek közvetlenül az Étteremmel, mint a foglalással érintett közvetlen szerződéses partnerével kell egyeztetnie. Amennyiben nem jelenik meg az Étteremben az asztalfoglalás időpontjában, kaphat egy emlékeztető SMS-t vagy e-mailt. Ez az SMS/e-mail arra kéri Önt, hogy egy hívja vissza az Éttermet, vagy egy bizonyos időpontig foglalja el asztalát; ellenkező esetben az Étterem törölheti a foglalást.

3.5 A DISH jogosult a Vendég foglalását bizonyos esetekben az Étterem nevében törölni és/vagy a Szolgáltatás Vendég általi igénybevételét alapos okból korlátozni vagy megakadályozni, ha tényleges bizonyíték van arra, hogy a Vendég a Szolgáltatást nem megfelelően használja. Ilyen lemondásra kerülhet sor különösen akkor, ha a Vendég a múltban előzetes lemondás nélkül nem vette át foglalt asztalát, vagy nem megengedett kettős foglalást regisztrált.

4 A DISH helytállása; szavatosság és felelősség

4.1 Az Éttermek elérhetőségére vonatkozó tudnivalókat (és egyéb információkat, például az árakat, ha elérhető) kizárólag az adott Étterem szolgáltatja. Az Étterem kizárólagos felelősséget vállal a megadott információk pontosságáért és időszerűségéért. A DISH nem köteles ellenőrizni az Étterem által megadott információkat.

4.2 A DISH nem felelős az Étterem és a Vendég közötti szerződés megkötéséért. Kizárólag az Éttermet terheli a felelősség a Vendég által az Étterem által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült zavarokért és károkért. A DISH csak közvetítőként fog működni. Amennyiben a foglalással kapcsolatban bármilyen bizonytalanság vagy kérdés merül fel, a Vendég felelőssége, hogy közvetlenül az Étteremmel vegye fel a kapcsolatot.

4.3 Továbbá a DISH nem felel a Vendég által elszenvedett károkért, függetlenül a jogalaptól, kivéve, ha azok a következőkön alapulnak

4.3.1 a DISH, a DISH törvényes képviselője vagy a DISH közvetítője által elkövetett lényeges szerződéses kötelezettségek felróható megszegése. Olyan kötelezettségekről van szó, amelyek teljesítése elsősorban a szerződés megfelelő teljesítését teszi lehetővé, és amelyek betartására a Vendég számíthat. Ebben az esetben a DISH felelőssége olyan károkra korlátozódik, amelyek bekövetkezését a szerződéskötéskor ismert körülmények alapján a DISH tipikusan előre láthatta, amennyiben ezek nem tartoznak a következő (b) vagy (c) pont alá.

4.3.2 a DISH, a DISH törvényes képviselője vagy a DISH közreműködője súlyos gondatlansága vagy szándékossága miatt; vagy

4.3.3 az élet, a testi épség vagy az egészség szándékos megsértése DISH, DISH törvényes képviselője vagy DISH közreműködője által.

4.4 A 4.3 szakasz szerinti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a termékfelelősségi törvényen alapuló felelősségre. Továbbá nem vonatkozik más, jogilag kötelezően alkalmazandó felelősségi körülményekre sem. Ezek azok, amelyek esetében a törvény kifejezetten kimondja, hogy a felelősség nem zárható ki vagy korlátozható előre.

4.5 Továbbá a 4.3 pont szerinti felelősségkorlátozás nem alkalmazandó, amennyiben a DISH kifejezett jótállást nyújt vagy más módon kifejezetten szigorú felelősséget vállalt. Ebben az esetben a vonatkozó jótállás vagy átvételi nyilatkozat feltételei alkalmazandók.

4.6 A Vendég felelőssége annak biztosítása, hogy (i) a Vendég által megadott foglalási adatok helyesek, és (ii) a Vendég eleget tesz az Étteremmel kapcsolatban esetlegesen felmerülő kötelezettségeinek. Felelős továbbá a Szolgáltatásokkal való visszaélésből eredő károkért, feltéve, hogy az felróható magatartásából ered.

5 Szellemi tulajdon

5.1 DISH-t megilleti a TRT tulajdonjogának és használatának minden joga. A Vendég csak olyan használati jogokat kap a TRT-re, amelyek feltétlenül szükségesek annak használatához.

5.2 Az 5.1 pontra is figyelemmel a Vendég vállalja, hogy a TRT-t nem használja jogellenes módon, nem sérti a DISH TRT-re vonatkozó szellemi tulajdonjogait.

6 Adatvédelem

6.2 A továbbítást követően az adatok kezeléséért kizárólag az Étterem felelős. Ez különösen vonatkozik azokra az esetekre, amikor a DISH az adatokat a továbbítást követően az Étterem nevében tárolja és kezeli. A részletek az adott Étterem adatvédelmi nyilatkozatában találhatók.

7 Egyéb rendelkezések

7.1 A DISH fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor a jövőre nézve módosítsa. A Vendég a jövőbeni foglaláskor szabadon elfogadhatja az ÁSZF módosított változatát. Ha azonban a Vendég nem fogadja el a módosított ÁSZF-et, akkor a Szolgáltatások újbóli igénybevétele nem lehetséges.

7.2 Jelen ÁSZF-re , valamint az abból eredő vagy azzal összefüggésben keletkező valamennyi követelésre és jogra, a kollíziós jog kizárása mellett, kizárólag a német jog alkalmazandó , és azt a német jog szerint kell értelmezni és érvényesíteni. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (Bécsi Vételi Egyezmény – CISG) alkalmazása kizárt.

7.3 A teljesítési helye Düsseldorf. A megállapodás szerint Düsseldorf a joghatóság helye, ha a vendég kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi szervezet. Ellenkező esetben a törvényben meghatározott joghatósági hely irányadó.

7.4 Az Európai Bizottság fogyasztói vitarendezési platformja a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? event=main.home2.show&lng=DE A DISH nem vesz részt a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban, és erre vonatkozó kötelezettsége nem áll fenn.

7.5 Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése részben vagy egészben hatálytalan, érvénytelen, nem végrehajtható, vagy azzá válik, az nem érinti jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát.

Állapot: 2023. október

Dish Res_B2C_TC_V6 2023. október

Service -/ Product-hotlines:

Country E-Mail Phone (Inbound Support) Business hours
(Monday-Friday)
excl. public holidays
1 International support@dish.co +492119699816 08:00 - 18:00
2 Italy support-ita@dish.co +390251716969 09:00 - 18:00
3 Portugal support-prt@dish.co +351214258777 09:00 - 18:00
4 Spain support-esp@dish.co +34913219949 09:00 - 18:00
5 Czech support-cze@dish.co +420734267946 09:00 - 18:00
6 France support-fra@dish.co +33809360909 09:00 - 22:00
(weekends and holidays
11:00 - 22:00)
7 Belgium support-bel@dish.co +3233289091 09:00 - 18:00
8 Germany support-deu@dish.co +492119699980 09:00 - 18:00
9 Poland support-pol@dish.co +48225001100 09:00 - 18:00
10 Ukraine support-ukr@dish.co +380800401404 09:00 - 18:00
11 Croatia support-hrv@dish.co +385800111550 09:00 - 18:00
12 Hungary support-hun@dish.co +3618887878 09:00 - 18:00
13 Turkey support-tur@dish.co +902124105350 09:00 - 18:00
14 Austria support-aut@dish.co +43800222797 09:00 - 18:00
15 Netherlands support-nld@dish.co +31203980780 09:00 - 18:00
16 Romania support-rou@dish.co +40314056111 09:00 - 18:00
17 Slovakia support-svk@dish.co +421240585777 09:00 - 18:00
18 Kazakhstan support-kaz@dish.co
19 UK support-gbr@dish.co

Imprint