OPĆI UVJETI POSLOVANJA DRUŠTVA HOSPITALITY DIgital GMBH ZA ALAT ZA REZERVIRANJE STOLA -“DiSH Reservation”

Ovim alatom za rezerviranje stola (dalje u tekstu “TRT“) upravlja Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (“ H.d“).

1. Područje primjene

1.1 H.d svoje usluge pruža isključivo na temelju sljedećih Općih uvjeta o poslovanju (dalje u tekstu “OUP“).

1.2 Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju za korištenje TRT-a koji Vam je (dalje u tekstu “Gost“) dostupan putem web stranice registriranih restorana (dalje u tekstu “Restorani“). TRT gostu omogućava da rezervira stol u željenom restoranu odabranom od strane gosta (u nastavku “Usluge“).

1.3 Popis naših telefonskih linija za pomoć možete pronaći ovdje.

2. Predmet i raspoloživost usluga

2.1 Predmet usluga jest posredovanje pri rezerviranju stola kao i ostalih usluga restorana koje restoran direktno nudi gostu. Sve obveze koje proizlaze iz ostalih usluga restorana su sadržane isključivo u neposrednom odnosu između gosta i restorana. Posredovanjem kod rezervacije stola između gosta i H.d ne zasniva se ugovorni odnos.

2.2 H.d će u svojstvu posrednika, ili strane koja je zaprimila izjavu o namjeri, proslijediti restoranu rezervaciju stola odabranu od strane gosta. Gost je odgovoran za točnost podataka koje navodi, a posebice za točnost podataka za kontakt kao i pojedinosti o rezervaciji (datum, vrijeme, broj gostiju).

2.3 H.d gostu ovu uslugu gostu pruža bez naknade. Iz tog razloga H.d ne može jamčiti gostu stalnu dostupnost svojih usluga.

3. Potvrda, izmjena i storniranje rezervacije

3.1 Rezervacija stola je za restoran obvezna tek kada restoran gostu na od strane gosta naznačenu e-mail adresu pošalje potvrdu o rezervaciji. Na učinak potvrde ne utječe okolnost pogrešno navedene e-mail adrese. Neposredno prije termina koji ste rezervirali poslat ćemo Vam podsjetnik u obliku SMS poruke ili e-maila.

3.2 Rezervacija od strane gosta može podlijegati drugim uvjetima koje određuje restoran i koji se primjenjuju kao dodatak ovim Općim uvjetima poslovanja. Obveza gosta je da primi na znanje ostale uvjete određene od strane restorana.

3.3 Storniranje rezervacije od strane gosta moguće je u svako vrijeme slanjem obavijesti na kontakt koji je naveo restoran. Gostu je poznato da restoran u slučaju storniranja potvrđene rezervacije ima pravo na naplatu naknade za storniranje ukoliko je to primjenjivo u konkretnom slučaju, za što H.d nije odgovoran ni u kojem slučaju.

3.4 Pojedinosti o storniranju ili izmjeni rezervacije gost će direktno dogovoriti s restoranom kao neposrednim ugovornim partnerom za rezervaciju. Ako u terminu u kojem ste rezervirali stol niste u restoranu, dobit ćete, ukoliko je to primjenjivo, podsjetnik u obliku SMS poruke ili e-maila sa sadržajem da se javite ili da do određenog vremena realizirate rezervaciju jer će u protivnom rezervacija biti stornirana.

3.5 H.d ima pravo stornirati rezervaciju gosta u određenim slučajevima i/ili ograničiti ili zabraniti korištenje usluge iz bitnog razloga ako postoje opravdani pokazatelji da je gost zlouporabio usluge. Storniranje rezervacije moguće je posebice ako gost u prošlosti nije realizirao rezervaciju bez prethodnog otkazivanja ili ako je na nedopušten način napravio dvostruku rezervaciju.

4. Jamstva i odgovornosti

4.1 Sve informacije restorana o raspoloživosti (kao i eventualne druge informacije poput cijene) daje isključivo restoran. Restaurant snosi isključivu odgovornost za točnost i ažuriranost informacija stavljenih na raspolaganje. H.d ne provjerava informacije koje restoran pruža gostu te ne jamči i ne odgovara za točnost tih informacija.

4.2 H.d ne snosi odgovornost za nastanak ugovora između restorana i gosta kao ni za štete koje gost pretrpi u vezi s uslugama koje je restoran dužan pružiti. Mora se uzeti u obzir da je H.d puki posrednik između gosta i restorana. Stoga ste dužni izravno se obratiti predmetnom restoranu ako imate ikakvih sumnji ili pritužbi u vezi s vašom rezervacijom.

4.3 H.d ne jamči dostupnost i neprekinuti pristup TRT-u ili kontinuitet usluge. U tom smislu H.d odbija svu odgovornost u slučaju nepostojanja pristupa TRT-u i u slučaju svih šteta ili gubitaka koji mogu nastati zbog nemogućnosti uporabe TRT-a ako je to dopušteno mjerodavnim pravom.

4.4 Nadalje, ni iz kojeg pravnog osnova, H.d ne odgovara za štete nastale gostu, osim ako se one temelje:

(a) na skrivljenom kršenju materijalnih ugovornih obveza, a pod time se smatraju obveze koje omogućuju pravilno provođenje ugovora i na ispunjenje kojih se gost oslanja. U tom slučaju odgovornost H.d-a je ograničena na štete koje su nastale uslijed okolnosti koje je H.d pri sklapanju ugovora mogao predvidjeti.

(b) na grubom nemaru ili namjeri H.d-a;

(c) na povredama života, tijela ili zdravlja ili na povredi Zakona o odgovornosti za proizvod ili nekoj drugoj pravno obvezujućoj obvezi.

4.5 Prava na odgovornosti i naknadu štete zastarijevaju najkasnije godinu dana od trenutka u kojem je gost stekao saznanja o štetnom događaju. Ovo se ne odnosi na prava koja proizlaze i nezakonitog postupanja.

4.6 Gost je odgovoran za (i) točnost i istinitost informacija i podataka pruženih putem TRT-a, (ii) preuzete obveze, ako je primjenjvo, s odgovarajućim restoranom, kao i (iii) sve posljedične štete i/ili gubitak dobiti koji mogu nastati zbog pogrešne uporabe, nepažnje ili nesukladnosti s uporabom TRT-a od strane gosta.

5. Intelektualno vlasništvo

5.1 Gost potvrđuje i suglasan je da je H.d isključivi vlasnik prava intelektualnog vlasništva povezanih s TRT-om (uključujući njegov softver ili izvorni kod). Prema važećim Općim uvjetima poslovanja nijedno pravo intelektualnog ili bilo kojeg drugog vlasništva povezanog s TRT-om ili njegovim softverom, osim prava na uporabu prema važećim uvjetima, ne smatra se dodijeljenim gostu.

5.2 U skladu s prethodno navedenim, gost se obvezuje ne koristiti TRT-om na neprikladan ili nezakonit način niti njime manipulirati na bilo koji način, a ni općenito kršiti prava intelektualnog vlasništva H.d-a.

6. Zaštita podatka

6.1 U okviru ovog ugovora H.d prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke gosta u načelu samo u svrhu pružanja svojih usluga, pod uvjetom da je gost dao privolu ili je takvo prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka dopušteno sukladno važećim propisima.

6.2 Podaci se restoranu prosljeđuju u opsegu koji je potreban radi provođenja rezervacije.

6.3 Pojedinosti o zaštiti podataka možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka H.d-a.

7. Ostalo

7.1 H.d pridržava pravo na usklađivanje ovih Općih uvjeta poslovanja s budućim učinkom. Gost slobodno odlučuje o tome hoće li pri budućoj rezervaciji prihvatiti izmijenjene Opće uvjete poslovanja. Ako gost ne prihvati izmijenjene Opće uvjete poslovanja, neće moći koristiti usluge.

7.2 Na ove Opće uvjete poslovanja kao i sva prava i zahtjeve koji proizlaze iz njih ili u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjuje se isključivo njemačko pravo, a isključuje se primjena kolizijskih pravila međunarodnog privatnog prava. Primjena Konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe (CISG) se isključuje.

7.3 Mjesto ispunjavanja jest Düsseldorf. Ugovara se nadležnost suda u Düsseldorfu, Njemačka, ako je pravno moguća. U suprotnom će nadležan biti sud koji je određen zakonom.

7.4 Na sljedećoj poveznici nalazi se Platforma Europske komisije za rješavanje sporova: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE H.d neće sudjelovati u postupku rješavanja spora pred tijelom za mirenje u potrošačkim sporovima niti je na to obvezan.

7.5 Ako pojedina odredba ovih Općih uvjeta poslovanja postane ili jest u cijelosti ili djelomično ništetna, neprovediva ili neostvariva (“ Manjkava odredba“), to neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredaba ovih Općih uvjeta poslovanja. Stranke se obvezuju da će manjkavu odredbu zamijeniti odredbom koja je u okviru pravnih mogućnosti najbliža smislu i ugovorenoj svrsi te u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.

Stanje: svibanj 2018. / AG
OBRADA NARUDŽBE

Potvrđujući navedene Opće uvjete poslovanja, Naručitelj ("Odgovorna osoba") i H.d ("Izvršitelj obrade"), zajednički nazvani "Stranke", individualno "Stranka", također sklapaju sljedeći Ugovor o obradi podataka ("UOP").

Preambula

U kontekstu poslovnih aktivnosti te u skladu s navedenim Općim uvjetima poslovanja, Izvršitelj obrade prima osobne podatke za koje je odgovara Odgovorna osoba. Stranke se slažu s odredbama ovog UOP-a, kako bi u potpunosti poštivale obveze zaštite podataka stranaka u skladu s europskim pravom u području zaštite podataka, osobito Općom uredbom o zaštiti podataka (članak 28. OUZP-a).

1. Definicije

1.1 Osobni podaci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“Dotični pojedinac”). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca (u daljnjem tekstu: "Podaci").

1.2 Obrada podataka u nečije ime jest sakupljanje, obrada ili korištenje podataka od strane Izvršitelja obrade, a u ime Odgovorne osobe.

2. Predmet i sadržaj narudžbe

2.1 Predmet i trajanje narudžbe

Detalji i trajanje narudžbe proizlaze iz navedenih Općih uvjeta poslovanja.

2.2 Vrsta podataka

Vrsta podataka detaljnije je opisana u Općim uvjetima poslovanja i Izjavi o zaštiti podataka.

2.3 Svrha prikupljanja, obrade ili korištenja podataka

Svrha prikupljanja, obrade ili korištenja podataka detaljnije je opisana u Općim uvjetima poslovanja i Izjavi o zaštiti podataka.

2.4 Priroda i opseg prikupljanja, obrade ili korištenja podataka

Priroda i opseg prikupljanja, obrade ili korištenja podataka detaljnije je opisana u Općim uvjetima poslovanja i Izjavi o zaštiti podataka.

2.5 Kategorija Dotičnih pojedinaca

(a) Vlastiti podaci Naručitelja

(b) Klijenti

2.6 Tehničke i organizacijske mjere

(a) Tehničke i organizacijske mjere koje će provesti izvršitelj obrade određene su u Dodatku (vidi u nastavku) ovog UOP-a. Izvršitelj obrade redovito će prilagođavati ove mjere prethodnim tehnikama o vlastitom trošku, pod uvjetom da dogovorena razina zaštite nije smanjena i da su Odgovorne osobe odmah obaviještene.

(b) Izvršitelj obrade ovim je ugovorom obavezan dopustiti Odgovornoj osobi da na licu mjesta provjeri usklađenost s tehničkim i organizacijskim mjerama prije početka aktivnosti obrade. Pravo Odgovorne osobe na reviziju prema broju 2.10 ostaje nepromijenjeno.(c) Izvršitelj obrade osigurava da sustavi za obradu podataka korišteni u okviru OUP-a poštuju standarde "tehničke privatnosti" i "integrirane privatnosti" u skladu s prethodnim tehnikama.

2.7 Ispravak, brisanje i blokiranje podataka, pravo na prenosivost podataka i pravo prigovora

(a) Prava osoba uključenih u obradu podataka od strane izvršitelja obrade, osobito ispravljanje, brisanje i blokiranje, prenosivost podataka i protivljenje odgovornost su izvršitelja obrade. On je jedini odgovoran za zaštitu tih prava.

(b) U tijeku svog rada za Odgovornu osobu, Izvršitelj obrade obvezan je sve zahtjeve poslane njemu od strane pogođenih osoba bez odgađanja proslijediti osobama odgovornim za ispravnu obradu. Ako Odgovorna osoba i Izvršitelj obrade zajednički djeluju kao vanjske odgovorne osobe, Izvršitelj obrade ima pravo neovisno odgovoriti na te zahtjeve.

(c) Izvršitelj obrade također je obavezan pomoći Odgovornoj osobi odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi poštovao svoju obvezu odgovaranja dotičnim pojedincima.

(d) U skladu s uputama Odgovorne osobe, Izvršitelj obrade odmah ispravlja, suspendira i/ili briše podatke, najkasnije u roku od pet (5) dana, i obavještava Odgovornu osobu do isteka tog roka.

2.8 Dužnosti Izvršitelja obrade

(a) Izvršitelj obrade može prikupljati, obrađivati i koristiti podatke samo u okviru narudžbe i zabilježenih uputa Odgovorne osobe.

(b) Izvršitelj obrade mora poštovati tehničke i organizacijske mjere, kako je definirano u klauzuli 2.6 ovog OUP-a, u redovitim intervalima i predati ga na zahtjev.

(c) Službenik za zaštitu podataka imenovan je kao osoba za kontakt za zaštitu podataka kod Izvršitelja obrade. Njega se može dobiti putem privacy@hd.digital. Ako je nužno, Izvršitelj podataka također imenuje predstavnika u skladu s odredbama čl. 27. OUZP-a.

(d) Izvršitelj obrade odgovoran je za očuvanje povjerljivosti. Od svih osoba kojima je Izvršitelj obrade dao ovlasti za pristup podacima Odgovorne osobe zahtjeva se da budu obvezane dužnošću povjerljivosti ili obvezom čuvanja poslovne tajne, i moraju biti obaviještene o posebnim obvezama zaštite podataka koje proizlaze iz ovog OUP-a, kao i o postojećim uputama i svrhama. Izvršitelj podataka pismeno će zabilježiti te obveze i predati ih na zahtjev Odgovorne osobe.

2.9 Opravdanje uvjeta podugovora

(a) Dopušteno je opravdanje za podugovorne odnose. Izvršitelj obrade unaprijed obavještava Odgovornu osobu o odgovarajućim promjenama. Odgovorna osoba ima pravo prigovora.

(b) U slučaju angažiranja drugih izvršitelja obrade, Izvršitelj obrade ugovorno osigurava da obveze Izvršitelja obrade zadane u okviru ovog OUP-a također vrijede u skladu s drugim Izvršiteljem Obrade.

(c) Izvršitelj obrade upravlja tehničkim i organizacijskim mjerama provedenim od strane drugih izvršitelja obrade u posebnim okolnostima ili na redovitoj osnovi tijekom podugovornog razdoblja kako bi zaštitio podatke koje je predao. Prijenos podataka dopušten je samo ako je drugi Izvršitelj obrade primijenio nužne tehničke i organizacijske mjere barem u skladu s odredbama ovog OUP-a.

(d) Izvršitelj obrade u potpunosti je odgovoran za podizvođače koje zaposli.

2.10 Prava revizije Odgovorne osobe

Odgovorna osoba ima ovlasti provjeriti poštovanje primijenjenih odredbi zaštite podataka i OUP-a tijekom redovitog radnog vremena. Izvršitelj obrade prihvaća predati Odgovornoj osobi sve informacije opravdano potrebne za provođenje inspekcije unutar prihvatljivog vremenskog razdoblja. Ako Odgovorna osoba smatra da se od Izvršitelja obrade zahtjeva revizija na licu mjesta, Izvršitelj obrade osigurava da osoba odgovorna za provođenje revizije ima pristup uredu Izvršitelja obrade te inspekciju pohranjenih podataka i programa za obradu podataka na licu mjesta. Odgovorna osoba ima pravo tražiti da testiranje provedi treća strana (ispitivač) koja će biti imenovana u individualnim slučajima. Odgovorna osoba mora pismeno najaviti izvršenje takve revizije najmanje dvadeset (20) radnih dana unaprijed. Trošak provođenja revizije i troškovi koje pretrpi Izvršitelj obrade po normalnim tržišnim cijenama snosi Odgovorna osoba.

2.11 Obavijesti o kršenjima od strane Izvršitelja obrade

(a) Izvršitelj obrade obavještava Odgovornu osobu bez odgode, te najkasnije unutar četrdeset i osam (48) sati od takvog otkrića, o svim slučajevima u kojima su Izvršitelj obrade ili osobe ili podizvođači koje je zaposlio/la prekršili pravila kojima se uređuje zaštita podataka Odgovorne osobe ili uvjete utvrđene u ovom OUP-u.

(b) Odgovorna osoba obavještava se o svim slučajevima gubitka ili nezakonitog prijenosa ili primitka od trećih strana, bez obzira na uzrok. Izvršitelj obrade, u dogovoru s Odgovornom osobom, poduzima odgovarajuće korake kako bi se zaštitili podaci te ublažile moguće negativne posljedice za pogođene osobe. U onoj mjeri u kojoj odgovorne osobe ispune obveze obavješćivanja, Izvršitelj obrade pomaže Odgovornoj osobi u ispunjavanju tih obveza.

2.12 Upute Odgovorne osobe

(a) Obrada podataka Odgovorne osobe od strane Izvršitelja obrade izvodi se samo u okviru ovog OUP-a i specifičnih uputa izviještenih od strane Izvršitelja obrade.

(b) Izvršitelj obrade bez odgode poštuje (individualne) upute koje se odnose na prirodu, opseg i metodu obrade, ili, ako je primjenjivo, unutar roka određenog od strane Odgovorne osobe.

(c) Izvršitelj obrade bez odgode obavještava Odgovornu osobu ako, po mišljenju Izvršitelja obrade, upute dane od strane Odgovorne osobe krše odredbe o zaštiti podataka. Izvršitelj obrade ima pravo zaustaviti izvođenje relevantne upute dok se ne potvrdi ili promijeni od strane Odgovorne osobe.

2.13 Brisanje nakon izvršenja narudžbe

Nakon dovršenja ugovorenog rada, Izvršitelj obrade mora predati sve podatke koje je obradio za Odgovornu osobu, ili ih, uz prethodni pristanak Odgovorne osobe, uništiti u skladu sa zaštitom podataka ili ih obrisati u skladu s prethodnim tehnikama. Pravo zadržavanja isključeno je u pogledu dokumenata, podataka, obrade i korištenja rezultata te povezanih nositelja podataka, osim ako zakon Europske unije ili neke države članice EU ne zahtijeva da se podaci pohrane.

3. Daljnje obveze Izvršitelja obrade

3.1 Izvršitelj obrade ne koristi podatke dobivene za obradu podataka u druge svrhe. Kopije ili duplikati bez znanja ili bez prethodne pismene privole Odgovorne osobe ne mogu se stvarati, osim ako to nije u svrhu usluga naručenih u OUP-u. Izvršitelj obrade osigurava da podaci koje obradi za Odgovornu osobu budu odvojeni od drugih podataka. Prijenos podataka Odgovorne osobe trećim stranama od strane Izvršitelja obrade ne događa se bez pisane privole Odgovorne osobe.

3.2 Izvršitelj obrade osigurava razumnu pomoć onima odgovornima za obranu protiv zahtjeva temeljenih na navodnim ili stvarnim kršenjima uvjeta zaštite podataka. Odgovorna osoba sa svoje će strane na odgovarajući način istražiti pritužbe ispitanika u kontekstu odgovornosti Odgovorne osobe da štiti podatke i obraditi pritužbe ispitanika.

3.3 Izvršitelj obrade priznaje da se informacije daju pogođenim osobama na temelju prava na informacije isključivo putem Odgovorne osobe ili osobe ovlaštene od strane Odgovorne osobe. Izvršitelj obrade obavezan je predati Odgovornoj osobi zatražene informacije na vrijeme te podržati Odgovornu osobu. Ako Izvršitelj obrade sam djeluje kao vanjska Odgovorna osoba, i ovi upiti mogu biti odgovoreni na odgovarajući način i Odgovorna osoba može biti obaviještena na odgovarajući način.

3.4 Izvršitelj obrade pomaže voditelju obrade u pripremi nužnih pripremnih postupaka, ako je primjenjivo.

3.5 Izvršitelj obrade pomaže odgovornoj osobi u provođenju procjene učinka na zaštitu podataka kada postupci obrade vjerojatno mogu dovesti do visokog stupnja rizika za prava i slobode pojedinaca.

3.6 Izvršitelj obrade pristaje bez odgode obavijestiti Odgovornu osobu o rezultatima inspekcije provedenima od strane nadzornih tijela za zaštitu podataka, ako su oni povezani s ovim OUP-om. Izvršitelj obrade obavijestit će sve odgovorne o bilo kojim pritužbama nadzornih tijela za zaštitu podataka koje su povezane s područjem odgovornosti Izvršitelja obrade i riješit će sve identificirane pritužbe kako je propisano zakonom.

4. Odgovornost

4.1 Odgovorna osoba odgovorna je za odobravanje obrade podataka, kao i za zaštitu prava ispitanika.

4.2 Odstupajući od odjeljka 4.1, Izvršitelj obrade odgovoran je za zahtjeve ispitanika u svezi kršenja primjenjivih pravnih odredbi ili odredbi OUP-a.

4.3 U vezi s Odgovornom osobom, Izvršitelj obrade odgovoran je samo za namjerna postupanja i grube prijestupe unutar okvira pravno dopustivih izuzeća od odgovornosti i ograničenja.

5. Završne odredbe

5.1 Voditelj obrade odmah i u potpunosti obavješćuje Izvršitelja obrade ako otkrije pogreške ili nepravilnosti u obradi podataka od strane Izvršitelja obrade tijekom revizije.

5.2 Ovaj OUP može se mijenjati i otkazati pod istim uvjetima poslovanja kao navedeni Opći uvjeti poslovanja.

5.3 Nevaljanost jedne ili više odredbi ovog OUP-a ne utječe na provedivost ovog OUP-a. U slučaju neprovedivosti jedne ili više odredbi ovog OUP-a, Stranke umjesto neprovedive odredbe uzimaju pravno provedive zamjenske odredbe na što ekonomičniji način. Isto vrijedi i za pravne praznine.

5.4 OUP je podložan istom pravu kao navedeni Opći uvjeti poslovanja.

5.5 U slučaju proturječnosti između OUP-a i ostalih ugovora između stranaka, vrijede odredbe ovog OUP-a.

Status: 2018./ AG
Tehničke i organizacijske mjere

Uzimajući u obzir prethodne tehnike, troškove provedbe i prirodu, opseg, okolnosti i svrhe obrade i različite vjerojatnosti i ozbiljnosti rizika za prava i obveze pojedinaca, Izvršitelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao razinu zaštite srazmjernu riziku; Ove mjere uključuju, među ostalim, sljedeće:

• pseudomizaciju i enkripciju podataka;

• sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade;

• sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta;

• proces za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade.

Ne dovodeći u pitanje spomenuto, poduzet će se sljedeće specifične mjere:

1. Kontrola pristupa

Mjere kojima se sprječava neovlašteni pristup sustavima za obradu podataka koji se koriste za obradu podataka:

• Specifikacija ovlaštenih grupa osoba i odgovarajuće dokumentacije;

• Elektronička kontrola pristupa;

• Izdavanje pristupnih identifikacijskih podataka;

• Uvođenje smjernica za vanjske pojedince;

• Alarm ili zaštita izvan radnog vremena;

• Podjela posjeda na različite sigurnosne zone;

• Uvođenje smjernica za brigu o ključevima (karticama);

• Sigurnosna vrata (elektroničko otvaranje vrata; čitač identifikacijskih oznaka; video nadzor);

• Uvođenje mjera za sigurnost na licu mjesta (npr., otkrivanje i obavještavanje o nedopuštenom ulasku)

2. Kontrola pristupa

Mjere kojima se sprječava neovlašteno korištenje sustava i postupaka za obradu podataka:

• Definicija grupe osoba koje imaju pristup sustavima za obradu podataka;

• Uvođenje smjernica za vanjske pojedince;

• Zaštita lozinkom za osobna računala.

3. Kontrola pristupa

Mjere kojima se osigurava da osobe ovlaštene za korištenje tehnika obrade podataka mogu pristupiti samo ispitanicima za koje imaju ovlasti:

• Uvođenje prava ograničenog pristupa na temelju odgovarajućih podataka i funkcija;

• Obveza identificiranja opremi za obradu podataka (npr., putem identifikacijske oznake i autentikacije);

• Uvođenje politike o pristupu i ulogama korisnika;

• Procjena protokola u slučaju štetnog događaja.

4. Kontrola prijenosa

Mjere za osiguravanje da se podaci ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili uklanjati tijekom elektroničkog prijenosa ili tijekom njihovog transporta ili pohrane na nositeljima podataka, i da je moguće provjeriti i ustanoviti u kojim se točkama osigurava prijenos podataka putem prijenosa podataka.

• Enkripcija

5. Kontrola ulaza

Mjere kojima se osigurava mogućnost naknadnog verificiranja i određivanja jesu li i od strane koga podaci uneseni, mijenjani ili uklonjeni iz IT sustava.

• Bilježenje unosa podataka.

6. Kontrola narudžbe

Mjere kojima se osigurava da se podaci obrađeni unutar narudžbe mogu obrađivati samo u skladu s uputama Odgovorne osobe.

• Dokumentacija različitih nadležnosti i obveza između Odgovorne osobe i Izvršitelja obrade.

• Službeno angažiranje

• Kontrola rezultata rada.

7. Kontrola dostupnosti

Mjere kojima se osigurava da su podaci zaštićeni od slučajnog uništavanja ili gubitka.

• Uvođenje plana za redovite izrade sigurnosnih kopija;

• Sigurna pohrana sigurnosnih kopija u ormarićima otpornim na vatru i vodu;

• Uvođenje i redovita kontrola pričuvnog sustava napajanja i sustava za zaštitu od preopterećenja;

• Uvođenje plana za hitne situacije;

• Protokol za uvođenje upravljanja krizom i/ili hitnim situacijama.

8. Kontrola odvajanja

Mjere kojima se osigurava da podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti odvojeno obrađeni.

• Odvajanje podataka klijenata Izvršitelja obrade.

Status: svibanj 2018./ AG

Service -/ Product-hotlines:

Country E-Mail Phone (Inbound Support) Business hours
(Monday-Friday)
excl. public holidays
1 International support@dish.co +492119699816 08:00 - 18:00
2 Italy support-ita@dish.co +390251716969 09:00 - 18:00
3 Portugal support-prt@dish.co +351214258777 09:00 - 18:00
4 Spain support-esp@dish.co +34913219949 09:00 - 18:00
5 Czech support-cze@dish.co +420734267946 09:00 - 18:00
6 France support-fra@dish.co +33809360909 09:00 - 22:00
(weekends and holidays
11:00 - 22:00)
7 Belgium support-bel@dish.co +3233289091 09:00 - 18:00
8 Germany support-deu@dish.co +492119699980 09:00 - 18:00
9 Poland support-pol@dish.co +48225001100 09:00 - 18:00
10 Ukraine support-ukr@dish.co +380800401404 09:00 - 18:00
11 Croatia support-hrv@dish.co +385800111550 09:00 - 18:00
12 Hungary support-hun@dish.co +3618887878 09:00 - 18:00
13 Turkey support-tur@dish.co +902124105350 09:00 - 18:00
14 Austria support-aut@dish.co +43800222797 09:00 - 18:00
15 Netherlands support-nld@dish.co +31203980780 09:00 - 18:00
16 Romania support-rou@dish.co +40314056111 09:00 - 18:00
17 Slovakia support-svk@dish.co +421240585777 09:00 - 18:00
18 Kazakhstan support-kaz@dish.co
19 UK support-gbr@dish.co

Imprint