Všeobecné obchodní podmínky společnosti dish digital solutions GMBH pro nástroj pro rezervaci stolů „DISH Reservation“.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti dish digital solutions GMBH
pro nástroj pro rezervaci stolů „DISH Reservation“.

Tento nástroj pro rezervaci stolů (dále jen „NRS“) provozuje společnost DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo (dále jen „DISH“).

1 Oblast použití / služby

1.1 Společnost DISH poskytuje služby a další související činnosti výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“).

1.2 Tyto VOP se vztahují na používání NRS, který je vám (dále jen „host“) poskytován prostřednictvím webových stránek zúčastněných restaurací, kaváren nebo podobných stravovacích zařízení (dále jen „restaurace“). NRS umožňuje hostovi zarezervovat si stůl v restauraci, kterou si zvolil (dále jen „služby“).

2 Předmět a dostupnost služeb

2.1 Předmětem služeb je zprostředkování rezervace stolu a dalších restauračních služeb, které hostům poskytuje přímo restaurace. Veškeré závazky vyplývající z rezervace nebo jiných nabízených restauračních služeb existují přímo a výhradně ve vztahu mezi hostem a restaurací. Mezi hostem a společností DISH neexistuje žádný smluvní vztah nad rámec zprostředkování rezervace stolu.

2.2 Společnost DISH předá jako prostředník hostovu rezervaci příslušné restauraci, kterou si host vybral. Host nese odpovědnost za správnost údajů, které uvedl, zejména kontaktních údajů a údajů o rezervaci (datum, čas, počet hostů).

2.3 Společnost DISH poskytuje tyto služby hostům bezplatně. Z tohoto důvodu společnost DISH hostům nezaručuje nepřetržitou dostupnost služeb.

3 Potvrzení, změny a zrušení rezervace

3.1 Hostova rezervace stolu je pro restauraci závazná až poté, co restaurace zašle potvrzení rezervace na e-mailovou adresu, kterou host uvedl. Pokud je uvedena nesprávná e-mailová adresa, nemá to vliv na účinnost potvrzení. Krátce před termínem, na který jste si rezervovali stůl, obdržíte od společnosti DISH jménem restaurace textovou zprávu nebo e-mail s připomenutím rezervace.

3.2 Rezervace provedená hostem může podléhat dalším podmínkám, které určí restaurace a které se použijí vedle těchto VOP. Host je povinen vzít tyto další podmínky příslušné restaurace na vědomí.

3.3 Zrušení rezervace ze strany hosta je možné kdykoli – pokud tedy restaurace nestanoví minimální lhůtu pro zrušení rezervace – a to oznámením na kontaktní údaje poskytnuté restaurací. Host bere na vědomí, že v případě zrušení potvrzené rezervace může restaurace účtovat storno poplatek. Tento poplatek si účtuje výhradně restaurace, bez jakékoli účasti společnosti DISH.

3.4 Podrobnosti o zrušení nebo změně rezervace musí host projednat přímo s restaurací, která je jeho přímým smluvním partnerem pro danou rezervaci. Pokud v termínu, na který jste si zarezervovali stůl, nebudete v restauraci, můžete obdržet textovou zprávu nebo e-mail s připomenutím rezervace. V této textové/e-mailové zprávě budete vyzváni k tomu, abyste restauraci kontaktovali nebo využili svoji rezervaci do určitého času, jinak může restaurace vaši rezervaci zrušit.

3.5 Společnost DISH je v určitých případech oprávněna jménem restaurace zrušit hostovu rezervaci a/nebo omezit či znemožnit hostovi využívání služeb ze závažného důvodu, pokud existují skutečné důkazy o tom, že host tyto služby využíval nevhodným způsobem. Zrušení rezervace se posuzuje zejména v případě, že host v minulosti nevyužil rezervaci bez předchozího zrušení nebo v případě nepřípustné dvojí rezervace.

4 Zodpovědnost společnosti DISH; záruka a odpovědnost

4.1 Veškeré informace o dostupnosti restaurace (a případně další informace, jako jsou ceny) poskytuje výhradně restaurace. Za správnost a aktuálnost poskytnutých informací nese výhradní odpovědnost restaurace. Společnost DISH není povinna ověřovat informace poskytnuté restaurací.

4.2 Společnost DISH neodpovídá za uzavření smlouvy mezi restaurací a hostem. Restaurace nese výhradní odpovědnost za případné chyby v plnění a škody vzniklé hostovi v souvislosti s poskytováním služeb, ke kterým se restaurace zavázala. Společnost DISH bude působit pouze jako zprostředkovatel. V případě nejasností nebo dotazů týkajících se rezervace je proto na hostovi, aby se obrátil přímo na restauraci.

4.3 Společnost DISH dále neodpovídá za škody, které host utrpí, bez ohledu na právní důvody, pokud tedy nejsou založeny na

4.3.1 zaviněném porušení podstatných smluvních povinností společností DISH, zákonným zástupcem společnosti DISH nebo zástupcem společnosti DISH. Jedná se o povinnosti, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se host může spolehnout. V tomto případě je odpovědnost společnosti DISH omezena na takové škody, jejichž vznik by mohla společnost DISH obvykle předvídat na základě okolností známých v době uzavření smlouvy, pokud nespadají pod následující písmena (b) nebo (c).

4.3.2 hrubé nedbalosti nebo úmyslu ze strany společnosti DISH, zákonného zástupce společnosti DISH nebo zástupce společnosti DISH; nebo

4.3.3 zaviněné újmě na životě, těle nebo zdraví způsobené společností DISH, zákonným zástupcem společnosti DISH nebo zástupcem společnosti DISH.

4.4 Omezení odpovědnosti podle odstavce 4.3 se nevztahuje na odpovědnost založenou na zákonu o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Kromě toho se nevztahuje na jiné zákonem stanovené skutkové podstaty ručení. Jedná se o takové skutkové podstaty ručení, u nichž zákon výslovně stanoví, že odpovědnost nelze předem vyloučit nebo omezit.

4.5 Omezení odpovědnosti podle odstavce 4.3 dále neplatí, pokud společnost DISH poskytla výslovnou záruku nebo jinak výslovně převzala objektivní odpovědnost. V tomto případě se použijí podmínky příslušné záruky nebo prohlášení o převzetí odpovědnosti.

4.6 Host je povinen zajistit, aby (i) údaje, které uvedl v rezervaci, byly správné a aby (ii) dodržoval veškeré povinnosti, které mu mohou vůči restauraci vzniknout. Odpovídá také za škody vzniklé v důsledku zneužití služeb, pokud je zavinil.

5 Duševní vlastnictví

5.1 Společnost DISH má nárok na veškerá vlastnická a užívací práva k NRS. Hostovi jsou udělena pouze taková práva na užívání NRS, která jsou nezbytně nutná k užívání NRS.

5.2 S ohledem na ustanovení odstavce 5.1 se host zavazuje nepoužívat NRS nezákonným způsobem, nezasahovat do práv duševního vlastnictví společnosti DISH k NRS ani je neporušovat.

6 Ochrana osobních údajů

6.1 Společnost DISH shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje hostů v rámci této smlouvy v zásadě pouze pro poskytování služeb v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími předpisy o ochraně osobních údajů. K předávání údajů restauraci dochází v rozsahu nezbytném pro provedení rezervace. Podrobnosti a informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DISH [odkaz].

6.2 Za zpracování údajů po jejich předání odpovídá výhradně restaurace. To platí zejména i v případě, že společnost DISH po předání údajů tyto údaje uchovává a zpracovává jménem restaurace. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné restaurace.

7 Ostatní

7.1 Společnost DISH si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit s platností do budoucna. Host může při budoucí rezervaci přijmout pozměněnou verzi VOP. Pokud však host nesouhlasí se změnou VOP, nebude moci služby znovu využít.

7.2 Tyto VOP a veškeré nároky a práva vyplývající nebo v souvislosti s těmito VOP se řídí výhradně německým právem a vykládají a vymáhají se v souladu s ním, s vyloučením kolizních norem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučeno.

7.3 Místem plnění je Düsseldorf. Pokud je host obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo odděleným majetkem veřejnoprávní korporace, je místem příslušnosti Düsseldorf. V opačném případě platí zákonem stanovená soudní příslušnost.

7.4 Platforma Evropské komise pro řešení sporů pro spotřebitele je přístupná na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? event=main.home2.show&lng=DE Společnost DISH se nebude účastnit žádného řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitele a ani to není její povinností.

7.5 Pokud některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevymahatelným nebo neprosaditelným, ať už vcelku nebo zčásti, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP tím není dotčena.

Stav k: říjen 2023

Dish Res_B2C_TC_V6_ říjen _2023

Service -/ Product-hotlines:

Country E-Mail Phone (Inbound Support) Business hours
(Monday-Friday)
excl. public holidays
1 International support@dish.co +492119699816 08:00 - 18:00
2 Italy support-ita@dish.co +390251716969 09:00 - 18:00
3 Portugal support-prt@dish.co +351214258777 09:00 - 18:00
4 Spain support-esp@dish.co +34913219949 09:00 - 18:00
5 Czech support-cze@dish.co +420734267946 09:00 - 18:00
6 France support-fra@dish.co +33809360909 09:00 - 22:00
(weekends and holidays
11:00 - 22:00)
7 Belgium support-bel@dish.co +3233289091 09:00 - 18:00
8 Germany support-deu@dish.co +492119699980 09:00 - 18:00
9 Poland support-pol@dish.co +48225001100 09:00 - 18:00
10 Ukraine support-ukr@dish.co +380800401404 09:00 - 18:00
11 Croatia support-hrv@dish.co +385800111550 09:00 - 18:00
12 Hungary support-hun@dish.co +3618887878 09:00 - 18:00
13 Turkey support-tur@dish.co +902124105350 09:00 - 18:00
14 Austria support-aut@dish.co +43800222797 09:00 - 18:00
15 Netherlands support-nld@dish.co +31203980780 09:00 - 18:00
16 Romania support-rou@dish.co +40314056111 09:00 - 18:00
17 Slovakia support-svk@dish.co +421240585777 09:00 - 18:00
18 Kazakhstan support-kaz@dish.co
19 UK support-gbr@dish.co

Imprint