Polityka prywatności dla DISH RESERVATION

Polityka prywatności dla DISH RESERVATION

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi usługami. Dane są dla nas podstawą doskonałej obsługi. Jednak naszym najważniejszym kapitałem jest zaufanie naszych klientów. Ochrona danych klientów i wykorzystywanie ich wyłącznie w sposób, jakiego oczekują od nas klienci, jest naszym najwyższym priorytetem. Poniższe informacje o ochronie prywatności mają zatem na celu poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach w związku z takim przetwarzaniem zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO"), ustawą o ochronie danych osobowych w telekomunikacji („TTDSG") oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

1 Postanowienia ogólne

1.1 Administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (zwana dalej "DISH","my" lub"nas"). DISH przykłada najwyższą wagę do ochrony Państwa danych osobowych.

1.2 W przypadku pytań dotyczącymi ochrony danych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych: DISH Digital Solutions GmbH, inspektor ds. ochrony danych, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-mail: privacy@dish.digital.

1.3 W ramach niniejszej polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w trakcie świadczenia naszych usług. Dane osobowe to pojedyncze szczegóły dotyczące Państwa sytuacji osobistej lub materialnej. Dalsze szczegóły dotyczące świadczenia naszych usług można znaleźć w naszych OWH. Zgromadzone przez nas dane osobowe dotyczące Państwa, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów ustawowych.

2 Przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich osobom trzecim

2.1 Korzystanie z naszych usług jest uwarunkowane akceptacją odpowiednich warunków oraz potwierdzeniem, że mogli Państwo zapoznać się z niniejszą polityką prywatności.

2.2 Gdy korzysta się z naszych usług, gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

2.2.0.1 w celu dokonania rezerwacji w restauracji konieczne jest podanie przez Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Dane te są wymagane, aby restauracja mogła zarezerwować stolik na Państwa nazwisko i poinformować o szczegółach rezerwacji. Dane te są również wymagane do wpisania na listę oczekujących. Przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO i jest niezbędne do realizacji umowy pośrednictwa między Państwem a nami.

2.2.0.2 Dla celów wystawienia recenzji restauracji i naszego zarządzania jakością, możemy wysłać wiadomość tekstową lub e-mail na numer lub adres podany podczas dokonywania rezerwacji z prośbą o informację zwrotną na temat wizyty w restauracji po tym, jak zorganizujemy dla Państwa rezerwację wizyty w restauracji. Ma to na celu zarówno poprawę obsługi gości, jak i wzmocnienie zewnętrznego wizerunku restauracji na naszej platformie dla kolejnych gości i dlatego może być pokazane na stronie internetowej restauracji, jak i na innych platformach z opiniami. Mogą Państwo sami zdecydować, czy opinie są anonimowe, czy też mają być podane imię i nazwisko. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionych interesów, a mianowicie poprawy naszej platformy rezerwacyjnej poprzez dostarczanie recenzji restauracji.

W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec wysłania zapytania o ocenę, nie ponosząc przy tym kosztów transmisji innych niż te według stawek podstawowych. O tym prawie do sprzeciwu poinformujemy Państwa podczas zbierania adresu i w każdej wiadomości.

2.3 Jeżeli kontaktują się Państwo z nami (np. poprzez zapytanie przez privacy@dish.digital), gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które zostały nam przekazane i które są niezbędne do przetworzenia i odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przetwarzanie służy naszemu uzasadnionemu interesowi, jakim jest możliwość komunikowania się z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania jest zatem art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) RODO. Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt w celu zawarcia umowy lub w związku z istniejącą umową, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO; a jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do udzielenia odpowiedzi, odbywa się to na podstawie artykułu 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO.

2.4 Podczas wywołania i korzystania z naszej strony internetowej dane osobowe są automatycznie gromadzone za pośrednictwem urządzenia końcowego, z którego uzyskiwany jest dostęp do strony internetowej (może to być np. komputer, telefon komórkowy lub porównywalne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu). Gromadzone wtedy dane to

2.4.0.1 adres IP aktualnie używany przez Państwa urządzenie końcowe,

2.4.0.2 data i godzina wejścia na stronę internetową,

2.4.0.3 typ przeglądarki i system operacyjny Państwa urządzenia końcowego;

2.4.0.4 źródłowa strona internetowa, z której przekierowano Państwa na naszą stronę, oraz

2.4.0.5 odwiedzane podstrony na naszej stronie internetowej.

2.5 Przetwarzanie adresu IP Państwa urządzenia końcowego jest konieczne do udostępnienia Państwu naszej strony internetowej i tym samym służy zapewnieniu jej funkcjonalności. Przetwarzanie innych danych wymienionych w punkcie 2.4 niniejszej polityki prywatności odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych, jak również w celu optymalizacji naszych usług i ulepszania naszej strony internetowej. Dane wymienione w punkcie 2.4 niniejszej Polityki prywatności są przechowywane w oddzielnym pliku dziennika i nie są łączone z żadnymi innymi przechowywanymi danymi osobowymi. Analiza, z wyjątkiem celów statystycznych i wówczas w formie anonimowej, jest dokonywana wyłącznie w ramach niniejszej Polityki prywatności. Dane wymienione w punkcie 2.4 niniejszej Polityki prywatności nie będą wykorzystywane do celów marketingowych lub reklamowych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Ochrona naszej strony internetowej i optymalizacja naszych usług stanowią uzasadniony interes.

2.6 Przechowywanie danych, o których mowa w punkcie 2.4 niniejszej Polityki prywatności, odbywa się do momentu ustania celu przetwarzania. Dane niezbędne do udostępnienia strony internetowej (Państwa adres IP) są usuwane natychmiast po wyświetleniu danej strony internetowej lub podstrony. Usuwanie plików dziennika, w których przechowywane są te dane, jest zautomatyzowane i odbywa się zazwyczaj w ciągu siedmiu (7) dni od utworzenia pliku dziennika. Jeżeli inne dane, o których mowa w punkcie 2.4 niniejszej Polityki prywatności, są przez nas przetwarzane w celach analitycznych, odbywa się to bez odniesienia do adresu IP, tak że nie jest już możliwe określenie przez nas osobistego odniesienia.

3 Pliki cookie

3.1 Postanowienia ogólne

Dostawcy wymienieni w tej części 3.2.1 zbierają i przetwarzają dane w naszym imieniu (patrz również część 3(a)).

4 Dalsze przetwarzanie danych przez restaurację

4.1 Restauracja będzie następnie przetwarzać dane osobowe przekazane jej w trakcie organizowania rezerwacji we własnym imieniu i jako administrator. Tożsamość restauracji można znaleźć w odpowiednim wpisie na naszej platformie. Przetwarzanie tych danych osobowych w celu dokonania rezerwacji opiera się zasadniczo na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

4.2 Jeśli w ramach rezerwacji wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera od danej restauracji, będziemy odpowiednio zarządzać Państwa adresem e-mail w imieniu restauracji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Przechowywanie Państwa adresu e-mail oraz wysyłka newslettera odbywa się w imieniu i na odpowiedzialność restauracji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. W każdej chwili można cofnąć zgodę dla restauracji na otrzymywanie newslettera. Alternatywnie można również przesłać odwołanie do nas; przyjmiemy je wtedy w imieniu restauracji.

4.3 Jeżeli zgodzą się Państwo być stałymi klientami, restauracja może dodać Państwa do swojej bazy danych klientów. O ile baza danych klientów jest przez nas technicznie realizowana, odbywa się to również wyłącznie w imieniu i na odpowiedzialność restauracji. Tutaj również można dochodzić swoich praw wobec restauracji. Podstawą prawną jest tutaj z reguły Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

5 Inni odbiorcy danych osobowych

Oprócz przekazywania opisanego w innych miejscach niniejszej polityki prywatności, ma miejsce również następujące przekazywanie danych:

5.0.0.1 W celu umożliwienia operacji przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, korzystamy z usługodawców jako podmiotów przetwarzających dane w rozumieniu art. 28 RODO, na przykład dostawców usług w zakresie hostingu w chmurze, konserwacji i innych usług. Są to zarówno zewnętrzni dostawcy usług, jak i dostawcy usług w ramach METRO Group zlokalizowani w krajach na terenie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz poza nimi. Zapewniamy poprzez ustalenia umowne, że ci dostawcy usług przetwarzają dane osobowe zgodnie z RODO, aby zagwarantować wysoki poziom ochrony danych, nawet jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju, w którym zwyczajowo obowiązuje inny poziom ochrony danych i dla którego nie ma decyzji o adekwatności wydanej przez Komisję UE. Dalsze przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom nie będzie miało miejsca, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich środków bezpieczeństwa dla międzynarodowych transferów danych lub uzyskać kopię, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do naszego inspektora ochrony danych na adres: .

5.0.0.2 Jeżeli celem wyjaśnienia nadużyć na naszej platformie konieczne jest podjęcie postępowań prawnych lub istnieje prawny obowiązek ujawnienia, wtedy dane osobowe zostaną ujawnione organom (w szczególności organom ścigania i organom podatkowym), naszym adwokatom oraz, jeżeli ma to zastosowanie, poszkodowanym osobom trzecim. Ujawnienie może mieć również miejsce, jeśli służy do egzekwowania naszego regulaminu korzystania z usług lub innych umów, lub konieczność ujawnienia wynika z zarządzenia ustawowego lub urzędowego bądź postanowienia sądowego. Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, na przykład, jeśli ujawnienie jest niezbędne do prowadzenia sporów sądowych, lub artykuł 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO, jeśli istnieje taki wymóg prawny lub urzędowy.

5.0.0.3 Możemy również zaangażować zewnętrznych doradców, np. adwokatów (por. w tym zakresie również lit. (b)) lub doradców podatkowych, i przekazać im dane niezbędne do świadczenia usług doradczych; podstawą prawną jest tutaj (o ile pod lit.(b) nie podano inaczej) artykuł 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym nasz uzasadniony interes polega na korzystaniu z usług doradczych powiązanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

6 Obowiązek przekazywania danych osobowych i okresy przechowywania

6.1 O ile przepisy prawa nie wymagają inaczej (np. ograniczenia COVID-19), podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, nie będzie to miało dla Państwa żadnych konsekwencji poza tym, że nie będą Państwo mogli korzystać z naszych usług. Dane osobowe, przekazywane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej, będą przechowywane tylko do momentu spełnienia celu, dla którego zostały przetworzone. Odmienne okresy przechowywania mogą również wynikać z uzasadnionego interesu DISH (np. zapewnienie bezpieczeństwa danych i zapobieganie nadużyciom). Dane osobowe, które musimy przechowywać ze względu na prawne lub umowne obowiązki przechowywania, zostaną zablokowane.

6.2 Jeśli podczas korzystania z naszych usług wybrano opcję "Remember Me", to wyraża się zgodę na przechowywanie przez nas Państwa danych przez okres jednego roku. Jeśli w tym okresie dokonana zostanie nowa rezerwacja z opcją "Remember Me", a dane uległy zmianie (np. nowy adres e-mail), zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji starych danych na podstawie nowych danych. Następnie przechowywanie odbywa się ponownie przez jeden rok. W każdej chwili możesz cofnąć przechowywanie danych (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@dish.digital). W tym przypadku podstawą prawną do przechowywania poza przetwarzaniem konkretnej rezerwacji jest art. 6 (1) a) RODO.

7 Państwa prawa

7.1 Osobie, której dane dotyczą, w rozumieniu przepisów RODO, przysługują następujące prawa w ramach wymogów prawnych:

7.1.0.1 prawo do dostępu do informacji o przetwarzaniu danych oraz do kopii przetwarzanych danych (prawo dostępu do informacji, art. 15 RODO),

7.1.0.2 prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (prawo do sprostowania danych, art. 16 RODO),

7.1.0.3 prawo do żądania usunięcia danych osobowych, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych w tym zakresie, oraz, jeśli dane osobowe zostały ujawnione, do poinformowania innych administratorów danych o żądaniu usunięcia danych, jeśli wymaga tego prawo (prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO),

7.1.0.4 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO),

7.1.0.5 prawo do żądania otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i żądania, by dane te zostały przesłane innemu administratorowi danych (prawo przenoszenia danych, art. 20 RODO),

7.1.0.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu jego zaprzestania, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy można wykazać istotne powody przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, lub gdy Państwa dane są niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO),

7.1.0.7 prawo do otrzymania informacji na temat istotnych aspektów pełnienia funkcji współadministratorów, z których wynikają role i zakresy kompetencji każdego współadministratora względem przetwarzania danych osobowych oraz mechanizmy i procedury względem wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą (art. 28 ust. 2 RODO),

7.1.0.8 prawo do wycofania udzielonej zgody w każdej chwili, w celu zaprzestania przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody, art. 7 RODO), oraz

7.1.0.9 prawo do sprzeciwu wobec określonych operacji przetwarzania danych (art. 21 RODO).

7.2 Aby skorzystać z przysługujących praw, użytkownik może skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@dish.digital.

7.3 Mają Państwo również prawo do konsultacji z naszym inspektorem ochrony danych w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i wykonywaniem praw wynikających z RODO (art. 38 ust. 4 RODO) lub do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO (art. 77 RODO).

7.4 Zasadniczo mają Państwo również takie same prawa wobec restauracji w odniesieniu do dalszego przetwarzania przez nią danych (patrz punkt 4). Proszę zapoznać się z wpisem restauracji na naszej platformie lub jej stroną internetową, aby dowiedzieć się, czy restauracja wyznaczyła inspektora ochrony danych i/lub pobrać dane kontaktowe niezbędne do dochodzenia Państwa praw.

Stan na: Październik2023/AG

Dish Res_B2C_Privacy_V6_ Październik_2023

Imprint