Verklaring inzake gegevensbescherming (privacybeleid) voor DISH RESERVATIE

Verklaring inzake gegevensbescherming (privacybeleid) voor DISH RESERVATIE

Vriendelijk dank voor uw interesse in onze website en diensten. Voor ons zijn gegevens de basis voor een uitstekende dienstverlening. Ons meest belangrijk kapitaal is echter het vertrouwen van onze klanten. Het beschermen van klantgegevens en het uitsluitend gebruiken op de manier die onze klanten van ons verwachten is onze topprioriteit. De volgende privacyverklaringen zijn daarom bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot die verwerking in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679(de Algemene Verordening Gegevensbescherming; "AVG"), de Duitse Wet Bescherming Telecommunicatie Telemediagegevens ("TTDSG") en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1 Algemeen

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (hierna "DISH","wij" of"ons" genoemd). DISH hecht de hoogste waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

1.2 Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens: DISH Digital Solutions GmbH, functionaris voor gegevensbescherming, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-mail: privacy@dish.digital.

1.3 In deze verklaring inzake gegevensbescherming (privacybeleid) leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken bij het verlenen van onze diensten. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Meer details over onze dienstverlening vindt u in onze AV. De persoonsgegevens die wij over u verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

2 Verwerking van persoonsgegevens en doorgifte aan derden

2.1 Om gebruik te maken van onze diensten dient u de desbetreffende voorwaarden te aanvaarden en te bevestigen dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

2.2 Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2.2.0.1 om een reservering in een restaurant te maken, is het noodzakelijk dat u ons uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer meedeelt. Deze gegevens zijn nodig zodat het restaurant een tafel op uw naam kan reserveren en u kan informeren over de details van uw reservering. Deze gegevens zijn ook nodig voor opname op de wachtlijst. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1 zin 1 onder b) AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van het bemiddelingscontract tussen u en ons.

2.2.0.2 Ten behoeve van restaurantbeoordelingen en ons kwaliteitsbeheer kunnen wij u een sms of e-mail sturen naar het nummer of adres dat u bij uw reservering hebt opgegeven, waarin wij u om feedback vragen over uw bezoek aan het restaurant nadat wij de reservering voor u hebben geregeld. Dit is bedoeld om zowel de service voor de gasten te verbeteren als het externe imago van het restaurant op ons platform voor verdere gasten te versterken en kan daarom zowel op de website van het restaurant als op andere feedbackplatforms worden getoond. U kunt zelf beslissen of de feedback anoniem is of dat u uw voor- en achternaam wilt vermelden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1 zin 1 onder f) AVG ter behartiging van gerechtvaardigde belangen, namelijk het verbeteren van ons reserveringsplatform door het verstrekken van restaurantbeoordelingen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van het evaluatieverzoek zonder dat u daarvoor andere transmissiekosten dan de basistarieven in rekening worden gebracht. Wij zullen u op dit recht van bezwaar wijzen bij het verzamelen van het adres en in elk bericht.

2.3 Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een aanvraag op privacy@dish.digital), verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. De verwerking dient ons gerechtvaardigd belang om met u te kunnen communiceren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is derhalve artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG. Als u contact met ons opneemt voor het sluiten van een overeenkomst of in verband met een bestaande overeenkomst, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1 zin 1 onder b) AVG; voor zover wij wettelijk verplicht zijn te antwoorden, op basis van artikel 6, lid 1 zin 1 onder c) AVG.

2.4 Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, worden automatisch persoonsgegevens verzameld via het eindapparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website (dit kan bijvoorbeeld uw computer, uw mobiele telefoon of een vergelijkbaar eindapparaat met internetcapaciteit zijn). Het gaat dan om

2.4.0.1 het IP-adres dat momenteel door uw eindapparaat wordt gebruikt,

2.4.0.2 de datum en tijd waarop de website werd bezocht,

2.4.0.3 het browsertype en het besturingssysteem van uw eindapparaat;

2.4.0.4 de bronwebsite vanwaar u onze website hebt bezocht en

2.4.0.5 de subpagina's die 's op onze website zijn bezocht.

2.5 De verwerking van het IP-adres van uw eindapparaat is voor ons noodzakelijk om u de website te kunnen aanbieden en dient dus voor de goede werking van de website. De verwerking van de andere gegevens genoemd in artikel 2.4 van dit privacybeleid vindt plaats ten behoeve van de gegevensbeveiliging en de veiligheid van onze IT-systemen, alsmede voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website. De gegevens vermeld in artikel 2.4 van dit privacybeleid worden opgeslagen in een afzonderlijk logbestand en worden niet gekoppeld aan andere opgeslagen persoonsgegevens. Een evaluatie, behalve voor statistische doeleinden en dan in geanonimiseerde vorm, vindt alleen plaats in het kader van dit privacybeleid. De gegevens vermeld in artikel2.4 van dit privacybeleid zullen niet worden gebruikt voor marketing- of reclamedoeleinden. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 p. 1 lit. f) AVG. De bescherming van onze website en de optimalisering van onze diensten zijn een gerechtvaardigd belang.

2.6 De in artikel2.4 van dit privacybeleid genoemde gegevens worden bewaard totdat het doel van de verwerking niet langer van toepassing is. De gegevens die nodig zijn voor het ter beschikking stellen van de website (uw IP-adres) worden onmiddellijk na hert uitrollen van de betreffende website of subpagina gewist. De verwijdering van de logbestanden waarin deze gegevens worden opgeslagen, gebeurt automatisch en doorgaans binnen zeven (7) dagen na het aanmaken van het logbestand. Indien ook de andere in artikel2.4 van dit privacybeleid genoemde gegevens door ons voor evaluatiedoeleinden worden verwerkt, gebeurt dit zonder verwijzing naar het IP-adres, zodat voor ons geen herleiding tot een bepaald persoon meer mogelijk is.

3 Cookies

3.1 Algemeen

3.1.1 Om onze diensten en onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies van de website mogelijk te maken, maken wij gebruik van zogenaamde cookies.

3.1.2 Cookies zijn, in ruimere zin, alle informatie die door een website op uw eindapparaat of in uw browser wordt opgeslagen en door de website kan worden opgevraagd. Alle informatie kan worden opgeslagen in cookies, zoals bepaalde door u geselecteerde website-instellingen, zodat deze automatisch worden herkend wanneer u de volgende subpagina oproept of de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen ook een unieke tekenreeks (identificatienummer) bevatten waarmee de browser kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Dit kan leiden tot een koppeling van de browser met door de aanbieder opgeslagen informatie, zoals met name een gebruikersaccount of subaccount waarop u bent ingelogd, een winkelmandje of een automatisch aangemaakt gebruiksprofiel.

3.1.3 Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van een sessie weer verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website (permanente cookies).

3.2 Analyse- en reclamecookies

3.2.1.2 We gebruiken ook Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter standaard door Google geanonimiseerd en kan niet worden uitgeschakeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan 14 maanden bewaard. Op verzoek hebben wij de mogelijkheid om uw gegevens binnen een bepaalde periode te verwijderen.

De in het onderhavige artikel 3.2.1 genoemde aanbieders verzamelen en verwerken de gegevens namens ons (zie ook rubriek 3(a)).

3.2.2 Voor reclamedoeleinden ken wij ook reclamecookies van derden. Met deze cookies kunnen wij de in uw browser getoonde reclame op uw interesses afstemmen op basis van uw surfgedrag. Wij gebruiken de volgende reclamecookies:

4 Verdere verwerking door het restaurant

4.1 Het Restaurant verwerkt vervolgens de persoonsgegevens die hem in het kader van de reservering zijn verstrekt in eigen naam en als verwerkingsverantwoordelijke. U vindt de identiteit van het restaurant in de desbetreffende vermelding op ons platform. Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens met het oog op het maken van de reservering is in het algemeen artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG.

4.2 Als u toestemming hebt gegeven om in het kader van uw reservering een nieuwsbrief van het desbetreffende restaurant te ontvangen, beheren wij uw e-mailadres dienovereenkomstig namens het restaurant overeenkomstig de voorschriften inzake gegevensbescherming. De opslag van uw e-mailadres en de verzending van de nieuwsbrief vindt plaats in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het restaurant en op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 onder a) AVG. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken bij het restaurant. U kunt de herroeping ook naar ons sturen; wij zullen deze dan namens het restaurant accepteren.

4.3 Op voorwaarde dat u ermee instemt om als regelmatige klant te door het restaurant aan haar klantenbestand te worden toegevoegd, is dat mogelijk. Voor zover het klantenbestand technisch door ons wordt gerealiseerd, gebeurt dit eveneens uitsluitend in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het restaurant. Ook in dit geval kunt u uw rechten laten gelden tegen het restaurant. De rechtsgrondslag is hier meestal uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1 a) AVG.

4.4 Voor meer informatie over de verdere verwerking van uw gegevens door het restaurant verwijzen wij u naar het privacybeleid van het betreffende restaurant, dat u doorgaans kunt vinden op de website van het restaurant, waarnaar op ons platform wordt gelinkt.

5 Andere ontvangers van persoonsgegevens

Naast de elders in dit privacybeleid beschreven overdrachten vinden ook de volgende doorgiften plaats:

5.0.0.1 Om de in dit privacybeleid genoemde gegevensverwerkingen mogelijk te maken, maken wij gebruik van dienstverleners als verwerkers in de zin van art. 28 AVG, bijvoorbeeld dienstverleners voor cloud hosting, onderhoud en andere diensten. Dit zijn zowel externe dienstverleners als dienstverleners binnen de METRO Group die gevestigd zijn in landen binnen en buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zorgen er via contractuele afspraken voor dat deze dienstverleners persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG om een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen, ook als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land waar een ander niveau van gegevensbescherming gebruikelijk is en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat. Er vindt geen verdere overdracht van persoonsgegevens aan andere ontvangers plaats, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor meer informatie over passende beveiligingsmaatregelen voor internationale gegevensoverdrachten, of voor een kopie, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op: .

5.0.0.2 Indien dit dient om een misbruik van ons platform op te helderen, waarvoor gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn of een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat, worden persoonsgegevens doorgegeven aan autoriteiten (met name wetshandhavingsinstanties en belastingdiensten), onze verweer in rechte en, indien nodig, aan benadeelde derden. Openbaarmaking kan ook plaatsvinden wanneer dit nodig is om onze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of wanneer dit wordt vereist door de wet, een overheidsbevel of een gerechtelijk bevel. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt 1, onder f), van de AVG, bijvoorbeeld als de openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een gerechtelijke procedure, of artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), van de AVG. c) AVG, indien er een wettelijke of officiële verplichting bestaat.

5.0.0.3 Wij kunnen ook externe adviseurs zoals advocaten (zie ook (b)) of belastingadviseurs inschakelen en hen de gegevens verstrekken die nodig zijn voor de adviesdiensten; de rechtsgrondslag hiervoor (tenzij anders vermeld in(b)) is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang bestaat in het gebruik van de adviesdienstverleners die dienstig zijn in vernad met de bedrijfsvoering.

6 Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens en bewaartermijnen

6.1 Tenzij door voorschriften vanwege de overheid (bv. COVID-19 beperkingen) is het verstrekken van uw persoonsgegevens vrijwillig. Als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt, heeft dit voor u geen gevolgen, behalve dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten. Persoonsgegevens die u ons via onze website verstrekt, worden slechts bewaard totdat het doel waarvoor ze zijn verwerkt, is bereikt. Afwijkende bewaartermijnen kunnen ook voortvloeien uit een gerechtvaardigd belang van DISH. (bijvoorbeeld om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en misbruik te voorkomen). Persoonsgegevens die wij op grond van wettelijke of contractuele bewaarplichten moeten bewaren, worden afgesloten.

6.2 Als u bij het gebruik van onze diensten de optie "Onthoud mij" hebt geselecteerd, stemt u ermee in dat wij uw gegevens gedurende een jaar bewaren. Als u binnen deze periode een nieuwe reservering maakt met de optie "Onthoud mij" en de gegevens zijn gewijzigd (bijv. nieuw e-mailadres), behouden wij ons het recht voor de oude gegevens bij te werken op basis van de nieuwe gegevens. De opslag vindt vervolgens gedurende een jaar plaats. U kunt de toestemming opslag van de gegevens te allen tijde intrekken (bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar privacy@dish.digital). De rechtsgrondslag voor opslag buiten om de verwerking in het kader van de concrete reservering is in dit geval artikel 6, lid, 1onder a) AVG.

7 Uw rechten

7.1 Als betrokkene in de zin van de AVG heeft u onder de wettelijke voorwaarden recht op de volgende rechten:

7.1.0.1 het recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt (recht op inzage, artikel 15 AVG),

7.1.0.2 het recht te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens (recht op rectificatie en aanvulling, artikel 16 AVG),

7.1.0.3 het recht om het wissen van persoonsgegevens te vragen, mits aan de wettelijke vereisten daarvoor is voldaan, en, indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, om andere verwerkingsverantwoordelijken in kennis te stellen van het verzoek tot wissen, indien de wet dat voorschrijft (recht op vergetelheid, artikel 17 AVG),

7.1.0.4 het recht om beperking van de gegevensverwerking te vragen (recht op beperking van de verwerking, artikel 18 AVG),

7.1.0.5 het recht om persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en om overdracht van deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijken te verzoeken (recht op dataportabiliteit, artikel 20 AVG),

7.1.0.6 het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking teneinde deze stop te zetten, mits de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of op onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. Dit geldt niet als er een dwingende redenen voor de verwerking kan worden aangetoond die zwaarder wegen dan uw belangen, of als uw gegevens nodig zijn voor de vaststelling van, het instellen van of het verweer tegen rechtsvorderingen (recht van bezwaar, artikel 21 AVG),

7.1.0.7 het recht om duidelijke informatie te ontvangen over de essentiële aspecten van de gezamenlijke verantwoordingsplicht, waarin de taken en verantwoordelijkheden van elke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd, alsmede de mechanismen en procedures voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen (artikel 28, lid 2, AVG);

7.1.0.8 het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om de gegevensverwerking op basis van uw toestemming stop te zetten. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de herroeping (recht om toestemming in te trekken, artikel 7 AVG) alsmede

7.1.0.9 het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen (artikel 21 AVG).

7.2 Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@dish.digital.

7.3 U hebt ook het recht om onze functionaris voor gegevensbescherming te raadplegen over elke kwestie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten onder de AVG (artikel 38, lid 4 AVG) of om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de AVG (artikel 77 AVG).

7.4 In principe heeft u ook dezelfde rechten tegenover het restaurant met betrekking tot verdere verwerking door het restaurant (zie artikel 4). Raadpleeg de vermelding van het restaurant op ons platform of zijn website om na te gaan of het restaurant een functionaris voor gegevensbescherming heeft benoemd en/of de contactgegevens die nodig zijn om uw rechten uit te oefenen.

Versie: Oktober 2023/AG

Dish Res_B2C_Privacy_6_Oktober2023

Imprint